Onderstaande tabel toont de bijstellingen in de uitgaven aan investeringen voor het jaar 2017. De meerjarige gevolgen voor de kapitaallasten zijn al in de Kadernota 2018 verwerkt, met uitzondering van 1 bijstelling. Dit betreft een noodzakelijke investering van € 0,26 miljoen in de ICT voor jeugdteams. De kapitaallasten van deze investering worden meegenomen in de Begroting 2018.

Investeringen meerjarig

Bedragen * € 1.000

Bruto Investering

Netto investering

Productgroep investeringen

Begrotings- programma

Begroting

Burap

Begroting

Burap

2017

2017

Verschil

2017

2017

Verschil

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

6

952

1.316

364

952

1.316

364

Facilitair

6

0

175

175

0

175

175

Handhaving

7

15

0

-15

0

0

0

ICT

8

1.630

2.126

496

1.630

2.126

496

Facilitair

8

39

790

751

39

790

751

Totaal Bedrijfsmiddelen

2.636

4.407

1.771

2.621

4.407

1.786

Onderhoud

Inverdan

4

6.625

1.800

-4.825

6.625

1.800

-4.825

VRI/OV

6

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

Groen en Speelplaatsen

6

3.420

3.420

0

3.420

3.420

0

Waterhuishouding

6

200

200

0

200

200

0

Wegen en Verkeer

6

11.850

14.043

2.193

9.850

11.255

1.405

Civiel Wilhelminasluis

6

3.555

100

-3.455

3.555

100

-3.455

Civiel Zaanbrug

6

5.219

100

-5.119

5.219

100

-5.119

Civiel

6

2.000

2.836

836

2.000

2.836

836

Totaal Onderhoud

34.869

24.499

-10.370

32.869

21.711

-11.158

Onderwijs

Onderwijs - IHP

3

18.140

20.944

2.804

17.890

20.694

2.804

Onderwijs - Overig

3

4.000

2.844

-1.156

4.000

2.844

-1.156

Totaal Onderwijs

22.140

23.788

1.648

21.890

23.538

1.648

Sport

Sport - Sportvelden

3

946

956

10

946

956

10

Sport - Routekaart buitensport

3

403

971

568

403

971

568

Sport - Sporthallen

3

1.000

400

-600

1.000

400

-600

Sport - Sportpark de Omzoom

3

0

0

0

0

0

0

Sport - Zwembaden

3

0

6.620

6.620

0

6.620

6.620

Totaal Sport

2.349

8.947

6.598

2.349

8.947

6.598

Tarief

Riolen

6

13.550

15.383

1.833

13.550

15.383

1.833

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

6

370

400

30

370

400

30

Totaal Tarief

13.920

15.783

1.863

13.920

15.783

1.863

Vastgoed

Vastgoed

3

704

704

0

704

704

0

Cultuurhuis

4

1.000

1.000

0

1.000

1.000

0

Nauerna

4

0

0

0

0

0

0

Vastgoed

4

445

3.374

2.929

445

3.374

2.929

Totaal Vastgoed

2.149

5.078

2.929

2.149

5.078

2.929

Totaal investeringen

78.063

82.502

4.439

75.798

79,464

3.666

Mutaties gemeld na kadernota, daarom nog niet verwerkt in bovenstaande tabel:

Ontruiming en alarminstallatie (OAI) +0,2 mln (investering), Bedrijfsmiddelen Facilitair. Verwachte financiële effecten: 2018, 2019, 2020 en 2021 ongeveer 0,02 mln.

Civiel Wilhelminasluis, Civiel Zaanbrug +0,07 mln & +0,02mln (investering) Onderhoud, financiële effecten 2,5k

Onderwijs IHP, +/- 12,8 mln (investering) door herfasering van diverse projecten van 2017 naar 2019 Verwachte financiële effecten 2018 -210k, 2019 -520k, 2020 215k, 2021 36k.

Groep
Productgroep
Programma

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Facilitair

De auto van het college stond onder Bedrijfsmiddelen stadsbeheer, dit is gecorrigeerd naar Facilitair

Facilitair

Het nieuwe pand aan de Slachthuisstraat wordt in 2017 beveiligd (0,06 mln.).
Zowel de noodstroomvoozieningen van het stadhuis (0,18 mln.) als van het pand aan de Prins Bernardlaan (0,05 mln.) moesten in 2017 (deels) worden vervangen als gevolg van storingen.
Als gevolg van nieuwe wetgeving wordt het stadhuis in 2017 aangepast aan mindervaliden (0,07 mln.).
Ten slotte worden enkele geplande inversteringen uit 2016 (meubilair vergaderruimten (0,36 mln.) en beveliging pand Steunpunt Noord (0,06 mln.)) uitgevoerd in 2017.

ICT

In 2017 zijn multi-functionele printers (MPF's) aangeschaft welke begroot waren in 2016. In 2017 wordt ook de ICT hardware (0,26 mln.) aan de jeugdteams geleverd als onderdeel van de huisvesting. Deze kosten worden gedekt binnen het programma Jeugd en Zorg. 

Inverdan

Door vertraging wordt een groot deel van de werkzaamheden betreffende Spooroverbouwing/infrastructuur fietsen over de Buiging en Slinger uitgevoerd in 2018.

Wegen en Verkeer

Het niet bestede budget uit 2016 (0,53 mln )is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit budget niet worden uitgeput. Zie voor de toelichting bij het programma 6 vervanging in de openbare ruimte. Verder is er bij de begroting 2017 besloten uitvoering te geven aan navolgende projecten: Kogerveld-Zuid, Fietspaden Omzoom en Landelijke projecten. De hiermee gepaard gaande kosten waren nog niet in de begroting opgenomen.

Civiel Wilhelminasluis

Er is vertraging in de bouw door een arbitragezaak tussen de Provincie Noord-Holland met de aannemer Heijmans. De middelen worden doorgeschoven (herfasering).

Civiel Zaanbrug

De aanbesteding van het werk wordt op dit moment voorbereid. Deze fase vraagt meer tijd om alle technische eisen en de wijze van aanbesteden goed vast te leggen.
Bovendien moet de uitvoeringsperiode goed worden afgestemd met andere projecten in de omgeving zodat er geen nadelige gevolgen in de bereikbaarheid via de weg en het water ontstaan.
De uitvoeringsperiode wordt bekend gemaakt zodra deze voldoende zeker is. 

Civiel

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Onderwijs - IHP

Binnen het IHP programma is sprake van een herfasering van projecten, waardoor er ultimo 2016 budget is doorgeschoven naar 2017. De bijstelling van de projecten heeft verschillende oorzaken:
- Juridische procedures die langer duren/geduurd hebben;
- (ontwerp)processen met de omgeving die meer tijd nodig hebben gehad dan van tevoren ingeschat.

Onderwijs - Overig

Bij de act. 17.1 is besloten een deel van de gereserveerde coalitiegelden (-1,24 mln.) in te zetten voor het IHP programma (zie IHP act. 17.1).  Daarnaast wordt er voor de verbouwing van De Kaaik nog nazorg gepleegd in 2017(0,08 mln.)  en was de toekenning van een OHP aanvraag voor Kentalis nog niet in begroting verwerkt (0,08 mln.). Het gaat hierbij om een verbouwing om 2 lokalen mogelijk te maken.

Sport - Routekaart buitensport

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Sport - Sporthallen

In 2017 worden nog kosten gemaakt voor de nazorg voor het topsportcentrum De Koog en Sporthal Zaandam Zuid (dit betreft doorgeschoven budget uit 2016 0,43 mln). De nazorg heeft betrekking op de buitenruimte, de inrichting van de gymzalen, de financiële afwikkeling met de bouwer en de realisatie van de Wall of Fame en bij Zaandam Zuid het oplossen van geluidsklachten.
De reservering voor een gymzaal is in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van De Tref doorgeschoven naar 2018 (-0,95 mln.)

Sport - Zwembaden

De bouw van Zwembad Noord (nieuwe Crommenije) is  medio 2016 gestart. De aannemer levert de bouw van de complete accommodatie eind 2017 in één keer op. De opening van het hele complex met buiten- en binnenbaden en gymzaal is gepland voor begin 2018. Bij de begroting was de oplevering medio 2017 gepland. Dit leidt tot een hogere begrote jaarschijf 2017 (ongeveer 3,30 mln.). Gebleken is dat het projectbudget zal worden overschreden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door niet voorziene complicaties in verband met de bodemgesteldheid en het anticiperen op kosten voor het verhuurbaar maken van ruimte op de verdieping van het zwembadgebouw, waarvoor nog geen bestemming was. De budgetoverschrijding kan deels  gecompenseerd worden door bijstellingen van andere projecten in de MIP-sport .Voor de onvoorziene zaken wordt een beroep gedaan op het  risicobuffer van het investeringsfonds (0,35 mln.). De rubricering van het zwembad in Noord is gecorrigeerd van investeringsfonds (2,90 mln.) naar investeringen.

Riolen

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit budget niet worden uitgeput. Zie voor de toelichting bij het programma 6 vervanging riolering

Vastgoed

• Het genomen besluit (2016/249701) betreffende het herstellen en verbeteren van de klimaatinstallaties (WKO) in het Stadhuis is verwerkt voor 1,1 mln.
• De benodigde investeringen (excl. verduurzaming) met betrekking tot de gymnastieklokalen zijn meerjarig in beeld gebracht, wat voor 2017 een investeringsniveau betekent van 1,1 mln.
• Fasering vanuit 2016 en de hogere kosten i.v.m. ventilatie installatie stoelen in het Zaantheater 0,3 mln.
• Onverwachte kosten voor het herstellen van het dak van de sporthal aan de Nieuwedamstraat kost 0,1 mln.
• Na de nodige controles dienen bij de gymnastieklokalen de brandmeldinstallaties vervangen te worden 0,2 mln.
• Overige 0,1 mln.