Bij het opstellen van de begroting is de noodzaak om te investeren in de bedrijfsvoering voor de opgaven in de stad over het voetlicht gebracht. Tegelijkertijd is het spanningsveld benoemd dat er nog taakstellingen moeten worden gerealiseerd. Want ook de organisatie heeft een financiële bijdrage willen leveren aan de bezuinigsopgave uit het verleden. Bij het onderdeel Onze mensen en middelen wordt hier verder op ingegaan.

  1. De opgave centraal

De gemeente wil werken aan de maatschappelijke opgaven in de stad. Door de opgave centraal te stellen komt de bedoeling in zicht en is het eenvoudiger om vanuit verschillende rollen en belangen samen te werken aan een gezamenlijk doel. Het exact formuleren van een opgave en het zodanig organiseren rondom opgaven is nog een zoektocht. Langs verschillende wegen wordt hierover steeds meer geleerd. Zo is er een opgavemanager toegewezen voor bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld en heeft er een werkbezoek plaatsgevonden bij de gemeente Rijswijk.

  1. Ruimte voor werken en leren

Zaanstad schept de randvoorwaarden om ontwikkeling en mobiliteit voor managers en medewerkers mogelijk te maken. Nieuw daarin is het traject Goed werk gesprek. Het doel hiervan is dat medewerkers gezamenlijk hun professionele ruimte leren verkennen langs de drie dimensies van: vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid
Om de ambitie in het Koersbesluit Participatie te kunnen realiseren is een plan van aanpak gemaakt en een projectleider aangesteld. Bij het onderdeel Beheer en onderhoud is hiervoor inmiddels een goede structurele basis gelegd. Zaanstad wil de kracht van het verschil benutten: een divers personeelsbestand is hiervoor benodigd. In vervolg op uw motie wordt daarom in 2017 een scala aan interventies ingezet en onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Tilburg.

  1. Een toekomstbestendige stad

In de informatievoorziening-strategie (IV-strategie) heeft de gemeente keuzes gemaakt over de richting van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Met name op het vlak van datagestuurd werken worden concrete resultaten behaald. Om datagestuurd werken mogelijk te maken is een ‘datapakhuis’ ingericht zodat data beter kan worden geanalyseerd. Een deel van deze data is publiek beschikbaar via Dataplatform. Met verschillende maatschappelijke partners wordt samengewerkt om met behulp van data maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Langs het project van het datapakhuis is ook de publieke informatievoorziening rondom uitgaande subsidies gerealiseerd. Hiervoor heeft  u opgeroepen in motie 35 ten tijde van de begrotingsbehandeling. Eind 2016 heeft Zaanstad, met veel andere overheden, het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Het plan van aanpak hiervoor is inmiddels gereed.

  1. Een betrouwbare overheid

Betrouwbaarheid is een kernwaarde voor de overheid. Om die reden neemt de gemeente verschillende maatregelen om de privacy van de inwoners te bewaken. Dit voorjaar is het onderwerp privacy expliciet opgenomen in het bestaande beleid ten aanzien van informatieveiligheid. De raad wordt op gezette momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied.

Verantwoord omgaan met de middelen die de gemeente beschikbaar heeft, mag worden verwacht van een betrouwbare overheid. Het rapport van de nieuwe accountant en het krijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2016 stemt tot tevredenheid.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

 Percentage social return (SROI)

90%

86%

90%

80%

90%

Gemeentelijke registratie

 Percentage duurzame inkoop

90%

79%

90%

90%

90%

Gemeentelijke registratie

 Aantal bijeenkomsten per jaar
 voor ondernemers over gemeen-
 telijke inkopen en aanbestedingen

3

1

3

2

3

Gemeentelijke registratie

SROI
Het aantal aanbestedingen waarin SROI afspraken worden gemaakt valt vermoedelijk lager uit dan als doel is gesteld. Zoals aangegeven is het nodig dat het beleid op SROI wordt doorontwikkeld en breder toepasbaar wordt gemaakt voor de markt.

  1. Onze mensen en middelen

Kengetallen capaciteit

Rekening 2016

Begroting 2017

Werkelijk t/m mei 2017

Toegestane formatieplaatsen in fte’s

1.200

1.211

1.226

KPI Toegestane formatie per 1.000 inwoners in fte's

7,87

7,95

8,06

Werkelijke bezetting in fte’s inclusief boventalligen

1.081

1.077

1.109

KPI Toegestane bezetting per 1.000 inwoners  in fte's

7,09

7,07

7,29

Aantal personeelsleden inclusief boventalligen

1.173

1.173

1.203

Aantal boventalligen

3

3

3

(Bedragen x € 1.000)

Capaciteitsbudget

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting na wijzig-ingen 2017

Eindejaars-
prognose 2017

Werkelijk t/m mei 2017

Salariskosten personeel*

77.371

85.429

86.964

78.921

31.561

Externe inhuur bij ziekte en vacatures

9.391

0

775

5.811

3.059

Externe inhuur uit hoofde van flexibele schil

3.982

4.519

5.073

6.560

2.467

KPI Apparaatskosten per inwoner

€ 508

€ 561

€ 571

€ 518

€ 207

(Bedragen x € 1.000)

Externe inhuur

Rekening 2016

Primaire begroting 2017

Begroting na wijzig-ingen 2017

Eindejaars-
prognose 2017

Werkelijk t/m mei 2017

Externe inhuur bij ziekte en vacatures

9.391

0

775

5.811

3.059

Externe inhuur uit hoofde van flexibele schil

3.982

4.519

5.073

6.560

2.467

Inhuur externe expertise**

4.380

767

1.842

4.153

1.198

KPI Externe Inhuur: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

18,7%

5,8%

8,1%

17,3%

17,6%

*)    Salariskosten is exclusief B&W en Raad en inclusief salariskosten van boventalligen. De salariskosten van boventalligen
      zijn niet begroot. Voor deze salariskosten  is een voorziening gevormd. De salariskosten én de ontvangen baten door
      detacheringen van boventalligen worden verrekend met deze voorziening.

**)   Inhuur externe expertise is een samenvoeging van inhuur m.b.t. projectwerkzaamheden en inhuur m.b.t. specifieke     
       expertise.

Toelichting
De bezuinigingsopgave op bedrijfsvoering is voor 2017 ingevuld. Verder is een reductie doorgevoerd als gevolg van het aflopen van een deel van de dienstverlening aan de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De besparing is mogelijk door verdere digitalisering en het doelmatiger inrichten van administratieve processen. Vanwege de bezuinigingsopgaven die nog in de begroting staan voor de toekomst, zoals ook bij het maatschappelijk domein, wordt waar nodig de flexibele schil door tijdelijke contracten en inhuur zoveel mogelijk gehandhaafd en waar mogelijk verder opgebouwd. Op deze manier is de organisatie ook op de lange termijn voldoende flexibel is om specifieke krimp op te vangen.

Op specifieke functies neemt juist de behoefte binnen de organisatie weer toe. Het aantrekken van de arbeidsmarkt, waardoor een verhoogde uitstroom ontstaat, talenten schaars zijn en functies lastig vervulbaar, is het hard werken om onze arbeidsmarktpositie te versterken. Op deze lastig vervulbare functies vindt op dit moment, waar nodig, inhuur plaats. Dit is naast de inhuur die onderdeel uitmaakt van de flexibele schil of nodig is als gevolg van bijvoorbeeld ziekte verzuim.

In 2016 kon bij de Burap nog geen goede prognose worden gegeven voor de inzet van externe inhuur. Dit is voor 2017 beter gelukt. Bij de Narap 2017 wordt de prognose verder geactualiseerd en wordt ook de begroting verder aangepast. Bij de behandeling van de Narap 2016 heeft de raad hiertoe ook opgeroepen. Salariskosten, externe inhuur bij ziekte, vacatures en inhuur uit hoofde van flexibele schil moeten gedekt worden uit het capaciteitsbudget. Daarnaast kan externe expertise ook gedekt wordt uit programma-, projectmiddelen en investeringen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat we binnen de  (capaciteits)budgetten blijven.