Programma 9

bedragen x € 1.000

Financiën

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

307

0

808

579

0

1.387

1.694

Baten

-282.801

-3.902

-2.820

-697

0

-7.419

-290.220

Toevoegingen

35.503

0

-19.606

0

0

-19.606

15.897

Onttrekkingen

-31.622

0

20.905

0

0

20.905

-10.717

Saldo

-278.613

-3.902

-713

-118

0

-4.733

-283.346

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de ontwikkelingen OZB, verschuiving huisvestingslasten brandweer, de dotatie aan de Algemene Reserve (= onttrekking aan Algemene Reserve Grondbedrijf) en de lagere rente.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds september-/ decembercirculaire 2016

0

-435

-435

De doorrekening naar 2017 van de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2016 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verbetert het financiële beeld. Als gevolg van meer uitgaven van het Rijk is het accres gestegen. Extra rijksuitgaven betekenen ook een hogere algemene uitkering voor de gemeenten. Dit beeld is onder voorbehoud van het nieuwe regeerakkoord, waardoor er voor de komende jaren slechts beperkte zekerheid kan worden gegeven over de hoogte van het accres. Er wordt onder andere een langjarige decentrale uitkering ontvangen voor de armoedebestrijding onder kinderen (-895) en vooruitlopend op de meicirculaire 2017 is de prijscompensatie verwerkt (-1.347).Zie de raadsinformatiebrieven van de september- en decembercirculaire 2016 voor een verdere toelichting.

Gemeentefonds meicirculaire 2017

0

-3.185

-3.185

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein, en diverse decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). De toe- of afname hiervan wordt het accres genoemd. Uit de  meicirculaire 2017 blijkt dat het accres over 2017 hoger is dan voorzien. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Bij de miljoenennota 2017 werd nog uitgegaan van een inflatie van 0,6%, in de voorjaarsbesluitvorming is dit opgelopen naar 1,6%. Naast het accres zijn ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen gestegen waardoor het financiële beeld verbetert (-1.561).Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake geweest van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming. Zie de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Bijstelling kapitaallasten 2017

0

0

0

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Dividend BNG

0

-282

-282

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2016 een nettowinst behaald van 369 miljoen, een toename van 143 miljoen ten opzichte van 2015. De stijging is het gevolg van incidentele resultaten, gerealiseerde verkoopresultaten en positieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Lagere rentelasten

818

-1.203

-385

Door de lage rente is er een voordeel op de rentelasten wat verantwoord wordt op programma 4 en 9.

Actualisatie Investeringsfonds 17.1 en storting in reserve Afschrijvingslasten

-20.905

20.905

0

Met deze wijziging wordt de reserve investerings fonds (IF) en de reserve afschrijvingslasten (AL) geactualiseerd.Bij de begroting 2017, mede nav de BBV wijziging dat maatschappelijk nut investeringen geactiveerd moeten worden, is besloten om projecten die gedekt worden door het IF, dit te doen mbv de reserve AL.Projecten die besloten mbv een raadsbesluit en/of reeds in uitvoering zijn worden voorde geplande jaaruitgaven vanaf 2017 (van de investering) onttrokken aan de reserve IF en gedoteerd aan de reserve AL. Zodra de projecten/investeringen in gebruik worden genomen zullen de afschrijvingslasten gedekt worden door de onttrekking uit de reserve AL voor het gelijke deel. Navolgende projecten, die bij de kadernota inhoudelijk zijn toegelicht, worden als zodanig vastgelegd: IHP, Kwaliteitsimpuls sluis, Brug Zijkanaal H, de Omzoom, Zwembad Noord, Fietsenstalling Centrum Dam en Fietsenstalling Westkant station.Uitzondering. De projecten die gedekt worden door het investeringsfonds maar geen directe (te activeren) investeringen zijn worden direct gedekt door de onttrekking uit de reserve IF (en niet door de reserve AL)

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

0

0

0

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Afdracht vanuit ARG en dotatie aan AR

1.299

0

1.299

Op basis van MPG 17.1 is het de verwachting dat eind 2017 de hoogte van de algemene reserve grondzaken (ARG) boven de bovengrens van 125% van het benodigde weerstandsvermogen uitkomt. Volgens deze verwachting van MPG 17.1 gaat het om een bedrag van bijna 1,3 mln. Met deze budget neutrale wijziging (programma 4 en 9) wordt het verwachte bedrag vanuit de ARG in de begroting 2017 overgezet naar de algemene reserve van de gemeente.

Data-analisten

-10

0

-10

Door de directie is besloten dat de twee aangetrokken data-analisten door de gehele organisatie mede gefinancierd zullen worden. Door het Maatschappelijk domein wordt 0,07 mln. (via verrekening) en door Bedrijfsvoering & Dienstverlening wordt 0,03 mln. bijgedragen (betreft mutaties programma 7 en 9).

Extra OZB Niet Woningen

0

-775

-775

Gebruikelijk is dat de gerealiseerde opbrengst OZB in september wordt geanalyseerd. Dit jaar hebben we de analyse eerder uit kunnen voeren, waardoor er nu al gemeld kan worden dat de werkelijke OZB opbrengst veel hoger uitvalt. Bij de begrote areaaluitbreiding is alleen rekening gehouden met bouw van de PI en het ZMC. De raming van deze areaaluitbreiding is voorzichtig geweest, conform de wens van het college. De waarde van deze twee objecten valt veel hoger uit dan geraamd. WOZ-waarden van nieuwbouwobjecten kunnen pas vastgesteld worden na 1 januari. Eind mei is na uitvoerig onderzoek van externe belastingadviseurs en taxateurs gebleken dat de door hun voorgestelde waarde niet gestaafd kan worden en dat aansluiting op de landelijke taxatiewijzers, zoals Zaanstad had gedaan, correct is. 2016 is een bijzonder jaar geweest voor het areaal niet woningen. Naast dat de twee duurste objecten van Zaanstad zijn opgeleverd is er meer dan gemiddeld bijgebouwd, bijvoorbeeld zorgboulevard, topsporthal, etc..

OZB Primair Onderwijs

0

-642

-642

Tot 2016 werd het primair onderwijs voor de OZB nog vrijgesteld. Vanaf  2017 is deze vrijstelling vervallen waardoor deze kosten op programma 3 worden verantwoord. De opbrengsten worden begroot bij Belastingen (programma 9).

Extra OZB Woningen

0

-200

-200

Bij de begrote areaaluitbreiding wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning. De waarde van de nieuwbouwwoningen zijn aanmerkelijk hoger, waarmee een structurele meer opbrengst (0,09 mln.) gegenereerd wordt en in 2017 ook een incidentele (0,44 mln.) opbrengst.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie

117

0

117

De indexering 2017 is ten onrechte niet naar rato over alle salarisbudgetten verdeeld. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit recht gezet. Het gaat om een per saldo neutrale mutatie en heeft betrekking op alle programma's.

Verschuiving huisvestinglasten brandweer

557

-697

-139

Voor de jaren 2014 t/m 2016 waren huisvestering (vastgoed) budgetten voor de brandweer (PBP) gecentraliseerd in de begroting. Met deze, over programma's heen, budget neutrale  wijziging wordt voor 2017 het budget vanuit vastgoed in het gecentraliseerde budget opgenomen. Betreft mutaties op programma 4, 7 en 9.

Verplaatsing Lias budget

-15

0

-15

De kosten voor het abonnement Lias software zullen met ingang van 2017 uit het ICT-budget betaald worden. Betreft een budgetverschuiving tussen programma 8 en 9.

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing hoogspanningsverbinding nabij De Dikkert

-80

0

-80

Het college heeft besloten een onderzoeksopdracht uit te laten voeren voor een maatwerk oplossing voor appartementencomplex De Dikkert, waaronder het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de hoogspanningsverbinding. De kosten van dit onderzoek (in programma 4) worden gedekt uit het budget onvoorzien (programma 9) en wordt daardoor budgetneutraal.