Stabiel financieel beleid

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Oordeel toezichthouder

Matig

Redelijk

Redelijk

Redelijk

Jaarlijkse beoordeling van de financiële positie door de toezichthouder

Oordeel accountant over getrouwheid

Positief

Positief

Positief

Accountantsverklaring  bij de jaarstukken

Oordeel accountant over rechtmatigheid

Positief

Positeif

Positief

Accountantsverklaring bij de jaarstukken

Positie in de ranglijst woonlasten grote gemeenten

1

2

> 3

> 5

Kerngegevens belastingen grote gemeenten, COELO

Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar)

51,7% (2014)

-

-

-

CBS

De woonlasten in de gemeente Zaanstad blijven in 2017 stabiel. In enkele andere gemeenten zullen de woonlasten naar verwachting dalen. Hierdoor zal gemeente Zaanstad een hoge positie op de de ranglijst woonlasten grote gemeenten houden. Wat hier ook mee te maken heeft is dat een aantal gemeenten het afgelopen jaar precariobelasting heeft ingevoerd op ondergrondse  kabels en leidingen. Huishoudens betalen, via het drinkwaterbedrijf en beheerder van het energienetwerk, indirect belasting . Hierdoor kan de OZB lager blijven in de gemeenten die deze belasting hebben ingevoerd. Hierdoor presenteert de ranglijst een scheve vergelijking.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Organisatie financiële processen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's)

100%

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad

100%

100%

100%

100%

Jaarplanning raad

Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar

2

1

2

Minimaal 1

Gemeentelijke registratie

Audits zijn primair bedoeld om te verbeteren. Naarmate een audit meer in het politieke speelveld wordt vastgesteld, komt de nadruk meer te liggen op verantwoorden i.p.v. leren & verbeteren.

Daarom kiest het college om één audit als 213a audit aan te wijzen. Over de lessen van alle andere audits wordt in een halfjaarlijkse voortgangsrapportage gerapporteerd.

Innen lokale belastingen en heffingen

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Toestemming waarderingskamer

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Brief waarderingskamer om WOZ beschikking en ozb-aanslag te mogen versturen

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Innen lokale belastingen en heffingen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waarop maximaal een beroep kan worden gedaan.

20%

13%

15%

15%

Gemeentelijke registratie

Percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren afgezet tegen het aantal verstuurde beschikkingen

3,8%  (2013)

0,6%

2,0%

2,0%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken.

20% (2013)

48,5%

20%

15%

Gemeentelijke registratie

Gemiddelde WOZ waarde x €1000,-

177 (2014)

-

-

-

CBS

Algemene dekkingsmiddelen