Mutaties Burap 2017

Programma

Soort

Journaal nummer

Naam

01

02

03

04

05

06

07

08

09

98

Eind-totaal

Autonome ontwikkelingen

16549

Bijstelling kapitaallasten 2017

-1.444

1.199

9

-794

11

-26

0

0

-1.045

18933

Rekeningresultaat en vrijval VrZW

-300

-300

18961

Dividend BNG

-282

-282

19151

Gemeentefonds september-/ decembercirculaire 2016

-652

-5

-435

-1.092

19235

Gemeentefonds meicirculaire 2017

1.864

-913

665

-1

9

-3.185

-1.561

Beleidsbijstellingen

15374

Transitie DIV functie

306

-179

127

15386

Participatie: inkomen (BUIG)

3.910

3.910

15390

Stadsecoloog en werkbudget biodiversiteit

35

-35

0

15391

Fietsenstalling Beatrixbrug

-50

50

0

15392

Formatiewijziging stedelijk domein

-202

202

0

15408

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

-50

248

-102

-96

0

15409

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

-228

150

78

0

15410

Herindicaties

-500

-500

15418

Armoedebeleid

198

-198

0

15698

Dotatie parkeervoorziening

0

0

15791

Bijdrage Omgevingsdienst

50

50

15794

Hogere baten erfpacht

-304

-304

15798

Inzet RAP-budget voor Vakspecialisten

0

0

0

15800

Vrijval WW-budget

-150

-150

15853

Opzetten Ondernemersloket

-60

60

0

15896

Huisvesting en ICT voor jeugdteams en sociale wijkteams

0

0

15955

Inzet gemeentepersoneel bij sociale wijkteams: BTW

223

223

15957

Omzetting budgetten MAAK.Zaanstad

-395

395

0

16022

Actualisatie vastgoed

0

0

16026

Hoogspanning

0

0

16038

Uitvoeringsprogramma vluchtelingen

0

0

16049

Plan Aanpak Poelenburg en Peldersveld

150

66

74

290

16136

Mutaties reserve sport

0

0

16147

Ontrekking reserve herplant bomen (laatste deel tbv herplant nav najaarsstorrm 2015)

0

0

16176

Zaanstart aanpassen inhuurcategorie uitbesteding naar inhuur externe expertise en samenvoegen subs

0

0

16178

Invulling restant taakstelling leidinggevenden

0

0

16192

Meer mensen aan het werk en oplossen tekort BUIG

0

0

16511

Doorontwikkeling BMO

0

0

18650

Detacheringsvergoeding Provincie Noord-Holland

0

0

18678

Actualisatie klimaat

0

0

18679

Actualisatie bodembeheer

0

0

18802

Coördinator Circulaire Economie

-25

25

0

18829

Onderhoud en tijdelijke huisvesting  onderwijs

578

578

18836

Bijdrage Europees Sociaal Fonds

-660

-660

18847

Verhuur maatschappelijk vastgoed

353

-289

64

18854

Omzetten budget Integriteit in capaciteit

-78

78

0

18864

Bijstelling dekking bedrijfsmiddelen/wagenpark openbare ruimte

290

0

290

18865

Omzetting materieel budget in capaciteit (3 uur)

0

0

18883

Afwikkeling budgetten Vastgoed

0

0

18896

Invulling taakstelling bedrijfsvoering

179

-179

0

18899

Invulling taakstelling VrZW

0

0

18918

Behoud blusboot

30

30

18919

Funderingsherstel 2017

0

0

18923

Bijstelling bouwleges 2017

400

400

18934

Monetjaar 2021

30

30

18942

Uitwerking parkeerbeleid

135

135

18945

Helpdesk: materieel budget omzetten in capaciteit

-108

108

0

18947

OZB Primair Onderwijs

642

-642

0

18949

Huismeesters: omzetten capaciteits in materieel budget

55

-55

0

18963

Afdracht vanuit ARG en dotatie aan AR

-1.299

1.299

0

18966

Onttrekking reserve ZMOP II Fysiek

0

0

18973

Communicatie adviseurs: inhuur omgezet in aanstellingen

0

0

18984

Data-analisten

-20

-10

30

0

18985

Juridische expertise subsidies

40

40

18994

ICT dienstverlening aan Veiligheidsregio

-97

-97

19001

Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringen en grondexploitaties

200

0

200

19019

Lagere rentelasten

-219

-385

0

-604

19035

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf

-100

-100

19049

Actualisatie Investeringsfonds 17.1 en storting in reserve Afschrijvingslasten

0

0

0

0

19051

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en peuterspeelplaatsen

130

130

19052

Jeugd tweedelijns zorg

2.500

2.500

19054

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

270

270

19056

Wmo tweedelijns zorg

1.100

1.100

19058

Stuurbudget maatschappelijk domein

-272

-272

19075

Algemene Reserve Sociaal

-2.900

-2.789

-5.689

19079

Omzetting reserve Groot Onderhoud Facilitair in voorziening

0

0

19140

Voordeel Vervoerregio Amsterdam

50

-960

-910

19182

Herijking programmakosten van het IHP

-264

-264

19229

Extra OZB Woningen

-200

-200

19231

Extra OZB Niet Woningen

-775

-775

19262

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

-269

38

307

56

92

65

454

195

0

-936

0

Besluit pre prioritair

15415

Versterking programma Zaanstad promotie en toerisme

140

140

15585

Ondermijning

-83

450

367

18938

Verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad

-125

125

0

19097

Hembrugterrein wind- en waterdicht maken gebouw 8

0

0

Herschikking

15364

Sectoroverstijgend budget t.b.v algemene activiteiten 2017

-3

-5

8

0

15370

Budgetoverdracht tbv beheer van bestaande kunst in de openbare ruimte

-26

26

0

15396

Verschuiving huisvestinglasten brandweer

-115

254

-139

0

0

15402

Herverdeling ORT/wachtgelden

0

0

15406

Overheveling garantietoeslag

0

0

15676

Verplaatsing Lias budget

15

-15

0

15704

Administratieve wijziging afdeling Vakspecialisten

0

0

15963

Formatie overdracht naar SBO vanuit Ingenieusbureau en WBO + Omzetting huidige form 

0

0

16024

Overgang van drie medewerkers gegevenbeheer van Informatievoorziening en proseccen (MO) naar IBT (Bedrijfsvoering)

0

0

16533

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing hoogspanningsverbinding nabij De Dikkert

80

-80

0

16550

Bijdrage project Praatmee.zaanstad

10

-10

0

18624

Overheveling 5 uur van secretariele ondersteuning naar Communicatie

0

0

19011

Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie

117

-117

0

19060

Uitbreiding Jeugdteams en Sociale Wijkteams uit Slim Investeren

175

-175

0

19069

Gezond in de stad

0

0

Eindtotaal

1.817

-889

1.036

-1.110

0

-253

389

-186

-4.732

0

-3.929

Toelichting op verwerking afdelingskosten (programma 98 en begrotingswijziging 19262).

Programma 98 betreft een hulpprogramma wat gebruikt wordt om nieuwe of gewijzigde afdeling kosten opnieuw over de programma’s te verdelen. Deze verdeling gebeurt bij de burap door middel van begrotingswijziging 19262 (verdeling apparaatslasten en –baten burap). De belangrijkste en grootste aanpassingen in afdelingskosten zijn een gevolg van begrotingswijzigingen 15957 Omzetten budgetten MAAK.Zaanstad (€ 0,40 miljoen) en 15585 Ondermijning (€ 0,45 miljoen).