Voor 2017 is gekozen voor een beknoptere rapportage waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2017 worden herhaald en dat er met een zogenaamd “stoplichten-model” wordt gewerkt voor de indicatoren. Dit is afgestemd met de auditcommissie en die heeft deze aanpak akkoord bevonden.

De nieuwe opzet houdt in dat er gewerkt wordt met de volgende aanduidingen:

  •  = op schema, geen aanvullende actie nodig,
  •  = aandacht en/of bijsturing vereist om prestatie te kunnen halen,
  •  = prestatie wordt naar verwachting niet gehaald en
  •  = dit betreft een nieuwe (BBV) indicator waarover voor het eerst bij de jaarrekening gerapporteerd zal gaan worden.

Bij of  wordt een beknopte toelichting gegeven.

In de bestuursrapportage (burap) wordt de (sub) nummering van de begroting gevolgd. Omdat de burap nu een afwijkingsrapportage is kan het daarom voorkomen dat de (sub) nummering van de programma onderdelen niet doorlopend is. In die gevallen zijn er geen afwijkingen op die onderdelen te melden.
Bij de programma’s is een tweetal tabellen met financiële gegevens uit de oude opzet gecombineerd weergegeven in één tabel en worden de financiële wijzigingen op hoofdlijnen toegelicht. In het “pdf boekwerk” worden in het hoofdstuk begrotingswijzigingen alle begrotingswijzigingen weergegeven met de verdeling over de programma’s. Bij de programma’s worden de belangrijkste begrotingswijzigingen aangegeven. In de versie op de website worden per programma alle begrotingswijzigingen met toelichting weergegeven.