Aantrekkelijke stad

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Werkgelegenheid

51.343

51.433

52.000

56.343

Vestigingregister

Leegstand winkelvloeroppervlakte

10,2%

9,2%

9%

<6%

Locatus (cijfer wijzigt per kwartaal)

Leegstand bruto vloeroppervlakte kantoren

15,5%

13,7%

15,6%

<10%

Kantorenmonitor (cijfer wijzigt per kwartaal)

Aantal toeristische bezoekers aan Zaanstad excl. Zaanse Schans

440.000

446.000

465.000

520.000

NBTC-NIPO research

Winkelpassanten Zaandam centrum

166.200

171.500

178.500

180.000

Locatus

Aantal overnachtingen

n.v.t.

239.652

292.000

Hotelmonitor

Bruto Gemeentelijk Product

-

-

-

Atlas voor Gemeenten

Aantal vestigingen (van bedrijven)

-

-

-

LISA

Aantal banen

-

-

-

LISA

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Vestigingsklimaat bedrijven

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Acquisitie nieuwe bedrijven

6

6

12

10 per jaar

Gemeentelijke registratie

Vestigingsbegeleiding

30

55

60

70 per jaar

Gemeentelijke registratie

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen

0

4

4

3

Gemeentelijke registratie

Verlengen bestaande Keurmerken veilig ondernemen

4

4

6

6

Gemeentelijke registratie

Functiemenging

-

-

-

LISA

De inzet op het acquisitiebeleid heeft ertoe geleid dat bedrijven als Costes Fashion, Ayal Kaas, Strawberries, Easy Hotel, De Rutte Groep, Riviera Maison en Gewoon Lekker zich de afgelopen tijd in Zaanstad hebben gevestigd. Daarnaast zijn onder meer Pieter Bon, CTV de Vrede, Fiege Zaandam en Wieland Textiel begeleid met hun vragen op het gebied van (her)vestiging.

Iedereen aan het werk

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage netto arbeidsparticipatie

-

-

-

CBS

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal beëindigde uitkeringen wegens werkaanvaarding

337 (2012)

416

700

650 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal bezochte werkgevers

n.v.t.

273

250

250 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal gerealiseerde werkplekken en garantiebanen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in Zaanstad

n.v.t.

21

30

50

Gemeentelijke registratie

Omvang van de SROI verplichting en het realisatievermogen van Zaanstad

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Aantal uitkeringen met parttime inkomsten

n.v.t.

413

600

500

Gemeentelijke registratie

Er wordt hard gewerkt om de nieuwe visie op participatie te implementeren. Met het implementeren liggen we goed op koers. De toegang in de Sociale Wijkteams staat en het participatiebedrijf wordt gerealiseerd. Stap voor stap richten we onze focus op de doelgroep met een lange, maar overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vraagt veel inspanning van de uitvoeringscapaciteit. Die uitvoeringscapaciteit is ook verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. Dat maakt wel dat de uitstroom naar werk niet op koers ligt. Als we de resultaten van het eerste kwartaal projecteren naar de rest van het jaar, verwachten we 550 mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. In de Kadernota 2018 is een BUIG-aanpak gepresenteerd om het tekort op het BUIG-budget terug te dringen. Om de doelstelling voor 2017 te realiseren gaan we dit jaar al starten met het uitvoeren van de BUIG-aanpak. De extra kosten die we hiervoor gaan maken worden gedekt uit de reeds bestaande reserve werkgelegenheidsprojecten.  

Organiseren van beschut werk

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Transitie van WSW-organisatie BaanStede heeft een integrale voorziening voor de onderkant van de arbeidsmarkt als resultaat

n.v.t.

Transitie verloopt volgens planning

Voorbereidingen treffen voor oprichting van het Participatiebedrijf

Transitie loopt volgens planning

Rapportage BaanStede

Realiseren van participatieplekken voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte omgeving

n.v.t.

0

24

15 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Samen met onze zorgpartners leren we deze doelgroep steeds beter kennen. We zijn nu met de doelgroep in gesprek om hun behoefte in beeld te krijgen en daarop een passend aanbod te organiseren. Aan de andere kant zien we in de praktijk dat weinig mensen zichzelf melden voor een plek in een beschutte omgeving. Dat maakt dat we in de ontwikkeling van deze plaatsen stappen maken, maar dat we in de realisatie ervan niet de aantallen halen die we hadden verwacht.

Iets terug doen voor een uitkering

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het percentage mensen waarmee afspraken zijn gemaakt over wat zij aan maatschappelijke participatie doen voor hun uitkering

n.v.t.

79%

90%

90%

Gemeentelijke registratie

Aantal personen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt dat een zinvolle maatschappelijke participatieplaats heeft

n.v.t.

405

350

750 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal lopende re-integratievoorzieningen

-

-

-

CBS

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal geplaatste jongeren op werk, leerwerkbanen (BBL), overige scholing en werkervaringsplaats

n.v.t.

175

120

120 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Pertentage werkloze jongeren

-

-

-

Verwey-Jonker instituut

Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal uitkeringen december

2.820 (eind 2012)

4.226

4.300

3.800

Gemeentelijke registratie

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt nog steeds toe. Dit is een landelijke trend die zicht geeft op het feit dat de toenemende economische groei niet gelijk verdeeld wordt. De economische groei speelt zich voor het grootste deel af aan de bovenkant van de economie waar hoogopgeleide kennisintensieve bedrijven en werknemers het meest profiteren. Aan de onderkant is het dringen en dat maakt dat een steeds grotere groep mensen genoodzaakt is om bijstand aan te vragen. Dat zien we in Zaanstad ook.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Rechtmatige inkomensverstrekking

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Fraude wordt binnen zes maanden gesignaleerd

n.v.t.

95%

50%

100%

Eigen registratie

Preventiequotum (verschil tussen aanvragen en toekenningen)

8,1% (2012)

10%

8%

8% jaarlijks

Eigen registratie

Percentage van de uitkeringsaanvragen dat wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn

99% (2013)

92%

83%

99% jaarlijks

Eigen registratie