Programma 2

bedragen x € 1.000

Werk, inkomen en economie

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

84.239

-913

-302

-175

140

-1.250

82.989

Baten

-59.490

0

3.525

0

0

3.525

-55.965

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-346

0

-3.164

0

0

-3.164

-3.510

Saldo

24.403

-913

59

-175

140

-889

23.514

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de BUIG/Wmo/Jeugd budgetten, verschuivingen tussen programma 1 en 2, de meicirculaire en de afwikkeling van een ESF subsidie.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds meicirculaire 2017

-913

0

-913

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein, en diverse decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). De toe- of afname hiervan wordt het accres genoemd. Uit de  meicirculaire 2017 blijkt dat het accres over 2017 hoger is dan voorzien. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Bij de miljoenennota 2017 werd nog uitgegaan van een inflatie van 0,6%, in de voorjaarsbesluitvorming is dit opgelopen naar 1,6%. Naast het accres zijn ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen gestegen waardoor het financiële beeld verbetert (-1.561).Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake geweest van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming. Zie de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

84

-47

38

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Zaanstart aanpassen inhuurcategorie uitbesteding naar inhuur externe expertise en samenvoegen subs

0

0

0

De zaanstart begroting is ingericht met de visie dat er diensten worden ingekocht om het werkbegeleidingstraject uit te voeren. In werkelijkheid verantwoorden we deze inzet als inhuur van expertise wat met deze begrotingswijziging als zodanig nu wordt aangepast.

Algemene Reserve Sociaal

0

-2.789

-2.789

Bij het raadsbesluit “instellen algemene reserve sociaal (ARS)” is besloten dat alle voor- en nadelen van de programma’s 1 en 2 (deel participatie) worden verrekend met de ARS.  Op programma 1 is in 2017 sprake van een nadeel van 3,35 mln. Op het deel Participatie van programma 2 is sprake van een nadeel van 3,25 mln. Het totale tekort van beide programma’s is 6,6 mln in 2017. In de ARS is in 2017 5,7 mln beschikbaar. De onttrekking aan de ARS is verwerkt naar rato van het tekort per programma op het totale tekort.

Armoedebeleid

-198

0

-198

Het budget voor individuele studietoeslag wordt van programma 2 naar programma 1 overgeheveld en is daarmee budget neutraal. Hiermee vallen alle armoedeproducten onder hetzelfde product. Het budget voor de Individuele Studietoeslag wordt overgeheveld naar het product 'Armoedebeleid', zodat alle armoedebudgetten nu onder hetzelfde product vallen. Doordat meer mensen een beroep doen op regelingen, er een toename is van mensen met (problematische) schulden, de regeling Meedoen Zaanstad is uitgebreid en uitvoering gegeven wordt aan motie 18 Zwemles, verwachten wij een stijging van de uitgaven op het gebied van armoedebestrijding. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen op met name de uitgaven van bewindvoering . Omdat Zaanstad al lopende regelingen voor kinderen in armoede heeft, bieden de extra rijksmiddelen Kinderen in Armoede ruimte om hogere uitgaven op te vangen. Het is op dit moment lastig in te schatten in hoeverre de getroffen maatregelen op korte termijn al leiden tot een neutraal beeld. Wij houden de ontwikkeling in de gaten en beoordelen bij de Najaarsrapportage of bijstelling nodig is.

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

-74

322

248

In deze budgettair neutrale wijziging worden een reeks stelposten m.b.t. personeel omgezet in formatie. De formatie wordt uitgebreid met een toezichthouder kwaliteit WMO (0,10 mln.). De kosten worden gedekt uit Slim Investeren.  De formatieve effecten van het nieuwe contract met de OVER-gemeenten m.b.t. de Participatiewet worden in de begroting verwerkt. Tenslotte bevat de wijziging een reeks technische correcties.

Participatie: inkomen (BUIG)

0

3.910

3.910

Het Rijk heeft een bijstelling van de rijksbijdrage Participatiewet (BUIG) bekend gemaakt. De ontwikkeling van het macrobudget en de aantallen bijstandsgerechtigden leiden tot een daling van inkomsten (5,21 mln.). Op basis van de voorlopige cijfers over de bijstandsuitkeringen in 2016 komt Zaanstad in aanmerking voor een zgn. Vangnet uitkering (-1,30 mln.).

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

-228

0

-228

Het eerder extra beschikbaar gestelde budget voor toerisme (0,55 mln.) wordt nu verdeeld ten behoeve van de versterking van Toerisme, Marketing en Evenementen. Hiervan is 0,30 mln. bestemd voor marketing algemeen, 0,15 mln. wordt toegevoegd t.b.v. evenementen en 0,10 mln. komt beschikbaar voor toerisme, waarvan 0,08 mln. voor formatie.

Formatiewijziging stedelijk domein

-202

0

-202

Diverse personele mutaties binnen het stedelijk domein worden herverdeeld. Omdat deze mutatie wordt gedekt uit budgetten en projectgelden binnen dit programma heeft dit geen financiële consequenties.

Bijdrage Europees Sociaal Fonds

0

-660

-660

Van het Europees Sociaal Fonds is een subsidie ontvangen (-0,66 mln.) voor werkgelegenheidsprojecten uit voorgaande jaren. Deze projecten zijn betaald uit eigen budgetten van de gemeente Zaanstad. De subsidie wordt achteraf ontvangen, zodat de projecten niet rechtstreeks uit de subsidie betaald konden worden.

Opzetten Ondernemersloket

-60

0

-60

Zowel het Acquisitieplan als het MKB-plan hebben als doel bij te dragen aan de doelstelling “groei van de werkgelegenheid in Zaanstad”. Enerzijds door het aantrekken van nieuwe bedrijven, anderzijds door adequaat in te spelen op uitbreidings- en verhuisvragen van ondernemers die al gevestigd zijn in Zaanstad. Op dit moment is het MKB in Zaanstad nog geen banenmotor. Met de opzet van een ondernemersloket bij het Klantcontactcentrum vergroot Zaanstad het vraaggericht werken en geeft men hier actief vorm aan (2016/118486).

Meer mensen aan het werk en oplossen tekort BUIG

375

-375

0

In de Kadernota 2018 is geconstateerd dat  de groep met een lange, maar overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt een intensievere begeleiding en ondersteuning nodig heeft om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Hiervoor zijn meer contactmomenten nodig en daarvoor moeten we de personele capaciteit uitbreiden. Voor de kosten van de start van de werkzaamheden in 2017 was nog geen dekking aangewezen. De extra kosten 2017 worden gedekt uit de reserve werkgelegenheidsprojecten.

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Versterking programma Zaanstad promotie en toerisme

140

0

140

Bij de vaststelling van de begroting 2017 heeft de raad een motie (nr. 8) aangenomen met betrekking tot de versterking van het programma Zaanstadpromotie en –toerisme. In die motie heeft de raad het college o.a. opgeroepen om de voor 2017 beschikbare financiële ruimte, begroot als bijdrage 2017 aan het ondernemersfonds Zaanstad, te bestemmen voor activiteiten die in de motie zijn genoemd (en dit in samenwerking met SMZ en overige partners verder uit te werken). Daarnaast riep de motie op om de betreffende ruimte voor 2018 en 2019 te reserveren, waarbij is voorgesteld om in 2018 de beschikbare middelen in te zetten voor het verder ontwikkelen van de Zaan als drager van het Marketing en toerisme beleid in Zaanstad. Tot slot is gevraagd de besteding van de betreffende ruimte voor 2019 in de loop van 2018 vast te stellen in samenspraak met alle betrokken geledingen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. In haar reactie hierop heeft het college via een Raadsinformatiebrief 2016/257410 de intentie uitgesproken hier uitvoering aan te willen geven en de financiële effecten hiervan te verwerken bij respectievelijk de Burap 2017 en meerjarig via de Kadernota 2018.Een informatiebrief waarin de raad nader wordt geïnformeerd over de uitvoering van deze motie – zoals ook toegezegd in de reactie van het college – is thans in voorbereiding.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Uitbreiding Jeugdteams en Sociale Wijkteams uit Slim Investeren

-175

0

-175

Iin het kader van investeren aan de voorkant zijn middelen beschikbaar gesteld uit het budget slim investeren (programma 1) en participatie (programma 2) voor versterking van de jeugd- en wijkteams.De middelen worden met deze wijziging toegevoegd aan de budgetten voor jeugd- en wijkteams.