Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Waarderingscijfer cultureel aanbod

6.4 (2012)

6,7

6,7

>6.6

Zaanpeiling

Ranking cultureel aantrekkelijke stad t.o.v. 50 steden

45

40

43

43

Atlas voor Gemeenten

Voor het Cultuurcluster wordt door het ontwerpteam (architect, adviseurs en vertegenwoordiging culturele instellingen) het bestek opgesteld. Zodra dit is afgerond zullen de culturele instellingen verder gaan met het uitwerken van de beheerorganisatie.  

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie met kwaliteit

30%

47%

50%

50%

Fluxus

Bezoekersaantal evenementen in Zaanstad

n.v.t.

-

110.000

110.000

Verantwoording gesubsidieerde evenementen

De rijkssubsidie Cultuureducatie met Kwaliteit is verlengd tot 2020. Hierdoor zetten we de lokale samenwerking tussen FluXus en het basisonderwijs op het gebied van cultuureducatie voort.

Actief burgerschap

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage Zaankanters dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren

22% (2012)

23%

25%

 25%

Zaanpeiling

Percentage Zaankanters dat zegt actief te zijn als vrijwilliger

31% (2012)

34%

39%

40%

Zaanpeiling

Ten opzichte van vorig jaar is een lichte daling te zien in het aantal Zaankanters dat zich actief als vrijwilliger inzet. Via online platforms worden wel steeds meer matches gemaakt tussen vrijwilligers en organisaties. Ook de Sociale Wijkteams zien dat veel mensen die zij helpen, zich inspannen om iets terug te doen.

We ondersteunen vrijwilligers op allerlei vlakken: in contact blijven met het netwerk, bijvoorbeeld via Stadexpedities, waarderen op maat met de Wijkwaardering en met behulp van de City Challenge verbeteren we de mogelijkheden tot financiële ondersteuning.

Ruimte voor bewoners

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal Sociaal Wijkteam-gebieden waar ten minste één zelfstandige, door bewoners gerunde ontmoetingsplaats is gerealiseerd

4

11

11

Tenminste 11

Gemeentelijke registratie

Percentage mensen dat  regelmatig gebruik maakt van de ontmoetingsfunctie in de buurt

n.v.t.

20%

24%

26%

Zaanpeiling

Het percentage mensen dat gebruik maakt van de ontmoetingsfunctie in de buurt is al jaren stabiel. De hogere ambitie is gebaseerd op de ervaring (benchmark 2013) dat verzelfstandigde buurthuizen veelal meer bezoekers trekken dan in een situatie van beheer en exploitatie door de welzijnsstichting. Vooralsnog wordt dat beeld niet bevestigd door de cijfers uit de Zaanpeiling. Mogelijk heeft dat te maken met het gegeven dat -na de versnelde verzelfstandiging in 2014- veel buurthuizen nog bezig zijn de basis op orde te krijgen. Dat maakt dat zij in sommige gevallen minder dan (zelf) gehoopt toegekomen zijn aan het verder ontwikkelen of huisvesten van activiteiten. De buurthuizen worden door de gemeente actief ondersteund om de basis op orde te krijgen. De ambitie blijft dus gehandhaafd en de verwachting is dat de buurthuizen daar de komende jaren naar toe zullen groeien.

Naast de hier genoemde 20%, geeft nog eens 10% aan zeker van zo’n voorziening gebruik te zullen maken als die in de buurt zou zijn.

Toegang & aansluiting onderwijs

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)

n.v.t

-

-

-

DUO

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)

3,6% (2012)

2,0%

-

-

DUO

Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)

13,5% (2012)

-

-

-

Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)

n.v.t.

-

-

-

DUO

Aandeel schooladviezen basisschool havo/vwo als percentage van totaal aantal schooladviezen

n.v.t.

41%

37%

38%

DUO

Het aantal jongeren zonder startkwalificatie is verder gedaald. Met het programma Aanval op uitval van het ministerie van OCW is het voortijdig schoolverlaten (vsv) stevig teruggedrongen. Dankzij de voortdurende inzet van betrokkenen staat de teller nu op 2,0%. De werkafspraken rondom verzuim en uitval zijn verder aangescherpt.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderwijsklimaat

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het percentage van de IHP-projecten dat is aanbesteed en door bouwheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017.

0%

53%

90%

100%

Gemeentelijke registratie

Door middel van de IHP Actualisaties wordt halfjaarlijks de balans opgemaakt rondom de bouwprojecten van de diverse basisscholen. Het bouwen van de projecten kost veel tijd en meer dan waarmee bij het vaststellen van het IHP rekening werd gehouden. Het percentage van IHP-projecten dat is aanbesteed en in uitvoering is gebracht, loopt daardoor achter op de ambitie zoals vastgelegd in het oorspronkelijke IHP. Gevolg is ook dat geplande investeringen opgeschoven worden in de tijd. Er worden echter goede stappen gezet. Zo is na de vorige actualisatie de vergunning van De Tamarinde rond - zonder bezwaren - en is bij De Werf met omwonenden een goed compromis bereikt, waardoor er een einde is gekomen aan een langlopende juridische procedure.

Goede aansluiting

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage jongeren van totaalaantal RMC-meldingen dat is herplaatst op school

27% (2012)

41%

28%

28%

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)-effectrapportage

Percentage herplaatste jongeren van totaal aantal RMC-meldingen plus herplaatste oud-VSV’ers (school, werk, uitkering, zorg of detentie)

56% (2012)

92%

95%

95%

RMC-effectrapportage

We starten met een analyse van de omvang en aard van de verschillende groepen kwetsbare jongeren en de kansen en knelpunten in het begeleiden van deze jongeren naar een diploma en/of werkplek. We kijken of aanscherping van bestaande inzet of het toevoegen van aanvullende voorzieningen voor het volgende schooljaar nodig is. Om de bestaande aanpak verder door te ontwikkelen zoeken we naar aansluiting met partijen op onder meer de gebieden van werk en zorg.

 

In 2017 zijn we gestart met een IKC-proeftuin in de Kaaik. Ook wordt er vanuit de Onderwijsagenda ingezet op het creëren van nog 10 gezonde scholen, naast de 11 al bestaande gezonde scholen.

 

Iedereen kan sporten

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in eigen wijk

63% (2012)

56%

64%

>75%

Zaanpeiling

Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in Zaanstad

53% (2012)

69%

77%

>77%

Zaanpeiling

Percentage huishoudens van Zaanstad waarin niet aan sport wordt gedaan

50,2% (2014)

-

-

-

RIVM

Percentage inwoners van Zaanstad dat minimaal 1 keer per maand aan sport doet

61% (2012)

65%

70%

70%

Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Sportvoorzieningen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het percentage van de sportprojecten dat is aanbesteed en door bouwbeheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017

n.v.t.

75%

80%

100%

Gemeentelijke registratie

Zwembad de Crommenije zal in het najaar van 2017 worden opgeleverd. Naar verwachting zullen de binnen- en buitenzwembaden begin 2018 worden geopend.

Actieve (sport)verenigingen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan de brede school-regeling

5 (2014)

23

12

15

Gemeentelijke registratie

Sportbedrijf Zaanstad bezoekt dit voorjaar alle sportverenigingen in Zaanstad om nog meer sportverenigingen te enthousiasmeren deel te nemen aan de brede schoolregeling. De eerste reacties hierop zijn positief.