Programma 3

bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Voorzieningen

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

47.006

-1.449

3.525

-26

0

2.050

49.056

Baten

-5.189

0

199

0

0

199

-4.990

Toevoegingen

0

665

11.065

0

0

11.730

11.730

Onttrekkingen

-402

0

-12.943

0

0

-12.943

-13.345

Saldo

41.415

-784

1.846

-26

0

1.036

42.451

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de bijstelling kapitaallasten 2017, de meicirculaire en mutaties onderwijshuisvesting (tijdelijke huisvesting, OZB lasten en verhuur maatschappelijk vastgoed).

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds meicirculaire 2017

665

0

665

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein, en diverse decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). De toe- of afname hiervan wordt het accres genoemd. Uit de  meicirculaire 2017 blijkt dat het accres over 2017 hoger is dan voorzien. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Bij de miljoenennota 2017 werd nog uitgegaan van een inflatie van 0,6%, in de voorjaarsbesluitvorming is dit opgelopen naar 1,6%. Naast het accres zijn ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen gestegen waardoor het financiële beeld verbetert (-1.561).Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake geweest van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming. Zie de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Bijstelling kapitaallasten 2017

-1.444

0

-1.444

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Gemeentefonds september-/ decembercirculaire 2016

-5

0

-5

De doorrekening naar 2017 van de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2016 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verbetert het financiële beeld. Als gevolg van meer uitgaven van het Rijk is het accres gestegen. Extra rijksuitgaven betekenen ook een hogere algemene uitkering voor de gemeenten. Dit beeld is onder voorbehoud van het nieuwe regeerakkoord, waardoor er voor de komende jaren slechts beperkte zekerheid kan worden gegeven over de hoogte van het accres. Er wordt onder andere een langjarige decentrale uitkering ontvangen voor de armoedebestrijding onder kinderen (-895) en vooruitlopend op de meicirculaire 2017 is de prijscompensatie verwerkt (-1.347).Zie de raadsinformatiebrieven van de september- en decembercirculaire 2016 voor een verdere toelichting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

318

-12

307

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Mutaties reserve sport

326

-326

0

Een aantal projecten, welke gedekt wordt uit de reserve sport lopen door in 2017 (0,33 mln.); Het levensverlengend onderhoud van Zwembad De Slag , de voorbereiding van de verhuizing van de Kraaien en de voorbereiding van de vervanging cq. nieuwbouw van Zwembad De Slag worden deels in 2017 uitgevoerd. De onttrekking aan de reserve is geactualiseerd (-0,33 mln.).

Herijking programmakosten van het IHP

-264

0

-264

De programmakosten van het IHP zijn deels in de exploitatie en deels in de investeringen geraamd. Vanaf 2017 worden de zogenaamde kopkosten van het programma gedekt uit de exploitatie en de overige voorbereiding- en toezicht uit de investeringsprojecten, om beter te voldoen aan de regelgeving. Deze herijking leidt tot een voordeel in de exploitatie in 2017 t/m 2019. Daartegenover staat een opwaartse aanpassing van de investeringsbudgetten (1,04 mln.), wat vanaf 2018 leidt tot hogere kapitaallasten.

Onderhoud en tijdelijke huisvesting  onderwijs

578

0

578

Er spelen 3 zaken:1.De tijdelijke huisvesting nodig voor de nieuwbouw van de  Werf kan niet geactiveerd worden vanwege het kortdurend karakter. Dat betekent dat de kosten  in de exploitatie worden opgenomen in 2017 (0,28 mln.). Daartegenover staat dat de investering in de Werf wordt verlaagd, wat leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 e.v.jaren.2. De schoolbesturen hebben voor De Kroosduiker en de Hannie Schaft  een aanvraag ingediend conform de verordening ‘Voorzieningen onderwijshuisvesting’ omdat er sprake is van een constructiefout.  Beide aanvragen (0,20 mln.) komen in het kader van de zorgplicht in aanmerking voor een bekostiging vanuit de gemeente. 3. Een aantal projecten in het IHP heeft vertraging opgelopen. Dit heeft als gevolg dat het langer in gebruik zijn van de bestaande gebouwen, welke vaak al over hun economische levensduur heen zijn, extra onderhoudskosten met zich mee brengen. Aangezien een schoon, droog en veilig gebouw altijd het uitgangspunt moet zijn voor kinderen, stelt de gemeente extra geld ter beschikking om noodzakelijke onderhoudskosten te laten doen welke de schoolbesturen – zonder vertraging in de projecten – niet hadden hoeven maken. (totaal 0,14 mln. waarvan 0,09 mln in 2017).

Uitvoeringsprogramma vluchtelingen

1.424

-1.424

0

In het vastgestelde uitvoeringsprogramma vluchtelingen 2017 en 2018 (2017/7449)  is besloten om in 2017 1,27 mln. te onttrekken  aan de reserve nieuwkomers. Tevens wordt in 2017 een regio coördinator aangesteld, waartegen over inkomsten van derden staan en ontvangt de gemeente 0,07 mln. in het kader van de Procesopvanglocatie(POL).

Actualisatie Investeringsfonds 17.1 en storting in reserve Afschrijvingslasten

11.065

-11.065

0

Met deze wijziging wordt de reserve investerings fonds (IF) en de reserve afschrijvingslasten (AL) geactualiseerd.Bij de begroting 2017, mede nav de BBV wijziging dat maatschappelijk nut investeringen geactiveerd moeten worden, is besloten om projecten die gedekt worden door het IF, dit te doen mbv de reserve AL.Projecten die besloten mbv een raadsbesluit en/of reeds in uitvoering zijn worden voorde geplande jaaruitgaven vanaf 2017 (van de investering) onttrokken aan de reserve IF en gedoteerd aan de reserve AL. Zodra de projecten/investeringen in gebruik worden genomen zullen de afschrijvingslasten gedekt worden door de onttrekking uit de reserve AL voor het gelijke deel. Navolgende projecten, die bij de kadernota inhoudelijk zijn toegelicht, worden als zodanig vastgelegd: IHP, Kwaliteitsimpuls sluis, Brug Zijkanaal H, de Omzoom, Zwembad Noord, Fietsenstalling Centrum Dam en Fietsenstalling Westkant station.Uitzondering. De projecten die gedekt worden door het investeringsfonds maar geen directe (te activeren) investeringen zijn worden direct gedekt door de onttrekking uit de reserve IF (en niet door de reserve AL)

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

150

0

150

Het eerder extra beschikbaar gestelde budget voor toerisme (0,55 mln.) wordt nu verdeeld ten behoeve van de versterking van Toerisme, Marketing en Evenementen. Hiervan is 0,30 mln. bestemd voor marketing algemeen, 0,15 mln. wordt toegevoegd t.b.v. evenementen en 0,10 mln. komt beschikbaar voor toerisme, waarvan 0,08 mln. voor formatie.

Verhuur maatschappelijk vastgoed

-14

368

353

De verhuur van een buurthuis en de  nieuwe sporthal worden hiermee overgezet naar Vastgoed. Daarnaast worden ook eigenaarslasten voor deze locaties verwacht, die nog niet waren begroot (65).

Plan Aanpak Poelenburg en Peldersveld

435

-285

150

Op 28 februari 2017 is het Plan van Aanpak Poelenburg en Peldersveld vastgesteld. Hierin is opgenomen, dat zowel in 2017 als 2018 kosten gedekt worden uit de reserve Wijkactieplan Poelenburg (0,28 mln.).Daarnaast is besloten om:- In de wijken Poelenburg en Peldersveld vanaf 2 jaar, in plaats van 2,5 jaar, voorschools aanbod te bieden aan peuters met risico op taalachterstand. Het bedrag van 0,60 mln. in het raadsbesluit was gebaseerd op heel Zaanstad. De pilot heeft betrekking op de wijken Poelenburg en Peldersveld. Hiervoor is 0,15 mln. in 2017 en 0,20 mln. in 2018 nodig.- Extra in te zetten (0,10 mln.) op capaciteit voor de handhaving van en voorlichting over het correct aanbieden van vuil in Poelenburg en Peldersveld voor de duur van 2 jaar (2017 en 2018).

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf

-100

0

-100

Het nieuwe zwembad in Noord wordt, anders dan eerder gepland, in 2018 opgeleverd. Voor de exploitatie van het nieuwe zwembad is vanaf 2017 een structurele extra bijdrage geraamd (0,10 mln.).  Omdat het zwembad later opgeleverd wordt, kan de bijdrage voor 2017 vervallen.

Monetjaar 2021

30

0

30

2021 is het Monetjaar. Zaanstad wil graag dit moment gebruiken om zich zelf op de kaart te zetten. De evenementencoördinator is bezig hiervoor een plan te ontwikkelen. Hiervoor zijn in 2017 al middelen benodigd voor het verder uitwerken van evenement Monetjaar 2021 (0,03 mln.). De resterende financiële consequenties zullen worden betrokken bij de Programmabegroting 2018.

OZB Primair Onderwijs

642

0

642

Tot 2016 werd het primair onderwijs voor de OZB nog vrijgesteld. Vanaf  2017 is deze vrijstelling vervallen waardoor deze kosten op programma 3 worden verantwoord. De opbrengsten worden begroot bij Belastingen (programma 9).

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Budgetoverdracht tbv beheer van bestaande kunst in de openbare ruimte

-26

0

-26

Het beheer van kunst in de openbare ruimte ligt bij sector openbare ruimte. Hieronder is begrepen: Opstellen van een onderhoudsplan, contact met het bedrijf dat (een deel van) het onderhoud uitvoert, beheren van het onderhoudsbudget en opdrachten verstrekken. Het onderhoudsbudget wordt mbv deze wijziging van Stedelijke Ontwikkeling (programma 3) overgezet naar Sector openbare ruimte (programma 6).