Ruimtelijke ontwikkeling

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Ranking (woon)aantrekkelijkheid van de stad

29

26

25

26

Atlas Nederlandse gemeenten

Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet loopt op koers conform het implementatieplan Omgevingswet. De planning is volgens de landelijke planning gericht op de inwerkingtreding van de wet medio 2019.

Dit jaar is een groot aantal bestemmingsplannen in voorbereiding en in procedure, zowel als ontwerp ter inzage als ter vaststelling richting de gemeenteraad. Hier zitten bestemmingsplannen bij met een lange voorgeschiedenis, zoals Omgeving Nauerna, Hemburg e.o.) als ook ontwikkelplannen die nieuwe ontwikkelingen (Vaartzicht, Fortuinlocatie en De Heldin/De Stelling) faciliteren. Voor 2017 lopen we in de pas. Vanaf 2018 wordt een beroep gedaan op extra formatie vanuit de kadernota.

MAAK.Zaanstad

Per 1 januari is het MAAK.team van start gegaan en is drie focusgebieden een begin gemaakt met de start van een gebiedsperspectief. In samenspraak met de raad wordt invulling gegeven aan nieuwe vormen van participatie. Voor het opstellen van gebiedsperspectieven in het kader van MAAK.Zaanstad wordt het digitale participatie instrument ‘praat mee Zaanstad’ ingezet om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te stimuleren actief mee te praten en te denken over het gebied waar ze wonen en werken. Met MAAK heeft de raad een stevige ambitie geformuleerd voor toevoeging van nieuwe woningen binnenstedelijk.

Regionale samenwerking

Zaanstad heeft een flinke ambtelijke en bestuurlijke inbreng in de regionale samenwerking, binnen de Metropoolregio Amsterdam en in de deelregio Zaanstreek-Waterland (MRA Noord). Samenwerking in de regio is belangrijk voor het realiseren van onze eigen opgaven voor de stad als onderdeel van een sterke metropoolregio Amsterdam. De personele gevolgen hiervan worden momenteel in beeld gebracht.

Toepassen van de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit

De discussie over ontkaderen is sinds het einde van de crisis veranderd in een discussie over gericht kaderen. De leidraad Ruimtelijke Kwaliteit heeft daarom ingeboet  aan betekenis als ontkaderingsinstrument/-project. Het opzichzelfstaande project Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit wordt daarom beëindigd. Onderdelen van de Leidraad krijgen wel steeds meer vorm in andere trajecten (gebiedsperspectieven in MAAK.Zaanstad en bestemmingsplannen,  integraal werken en prioriteren in het programma Omgevingswet, binnen het Zaans Portaal en de op te stellen nota historische linten, dijken en paden).

Woningaanbod

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Woningbouwproductie Zaanstad

N.v.t.

515

800

1.000

Woningbouwmonitor Zaanstad

Woningvoorraad sociale huur corporaties

N.v.t

25.071

25.100

25.100

Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA

Aantal nieuwe verhuringen

N.v.t.

1.366

1.400

1.700

Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA

Gemiddelde inschrijfduur starters bij acceptatie (in jaren)

N.v.t.

9,8

9

7.5

Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA

Percentage jaarlijkse verhuringen van het totaal tot de aftoppingsgrens (2014; < 597)

N.v.t.

83%

61%

61%

Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000) woningen)

Nb. nieuwe indicator

-

-

-

Basisregistratie adressen en gebouwen

De woningmarkt is na jaren van crisis weer aangetrokken en marktpartijen pakken tal van nieuwbouwplannen op. De bouwproductie vertoont dan ook een stijgende lijn. Er zitten voldoende plannen in de pijplijn, maar door de complexiteit van de binnenstedelijke locaties (milieu, parkeren etc.) en de kleinschaligheid van veel plannen ligt de totale bouwproductie nog niet helemaal op het gewenste ambitieniveau. De ambtelijke capaciteit is op dit moment niet toereikend om goed op alle initiatieven in te spelen. In de kadernota is daarom vanaf 2018 extra formatie opgenomen voor uitbreiding van het team vakspecialisten en omgevingsplannen.

De woningbehoefte groeit en de krapte op de woningmarkt neemt in alle segmenten toe. De sociale huursector heeft bovendien te maken met een groeiend aantal urgent woningzoekenden, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit een instelling. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijd voor een woning nog niet is afgenomen. Momenteel loopt een onderzoek om beter inzicht te krijgen in de wachtlijsten. In regionaal verband start een discussie over de aanpak van de woonruimteverdeling.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Woningvoorraad

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal woningen binnen het project Zelfdoen waarvan de vergunning is afgegeven

20

20

150

Woningbouwmonitor Zaanstad

Het project Zelfdoen wordt momenteel geëvalueerd, inclusief voorstellen voor het vervolg.

Kwaliteit buitengebied

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Waardering woonomgeving

7,0

7,2

7.2

>7,0

Zaanpeiling

Percentage bewoners dat tevreden is over recreatievoorzieningen

71% (2012)

74%

75%

>70%

Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Extra aantal meters fietspad

N.v.t.

190

750

3.950

Gemeentelijke registratie

Extra aantal meters voetpad

N.v.t.

1.120

1.600

6.000

Gemeentelijke registratie

De indicator meters fietspad is het dubbel van wat was begroot, omdat dit een inhaalslag van 2016 betreft. In 2016 is minder fietspad gerealiseerd dan begroot. De streefwaarde geeft een cumulatieve waarde aan.

 

De gemeente is bezig, in samenwerking met de provincie, met de realisatie van de verbrakking van polder Westzaan. In 2016 is door de provincie het Natuurbeheerplan vastgesteld, waarmee realisatie van de verbrakking in een volgende fase is gekomen. De provincie is hierin leidend en de gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig.

 

Kwaliteit cultuurhistorisch erfgoed

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking op het gebied van erfgoed

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Afgegeven vergunningen

48

35

35

Gemeentelijke registratie

Afgegeven subsidies

35

30

30

Gemeentelijke registratie

Nieuwe monumenten

12

15

15

Gemeentelijke registratie

Behaalde mijlpalen voor 2017 tot nu toe: start wind en waterdicht maken gebouw 8 en oplevering Lab-gebouw.

Grond en vastgoed

Gebiedsontwikkeling

Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar het actuele Meerjaren Perspectief Grondzaken en Investeringen (MPG). Hierin staan de meest actuele gegevens betreffende gebiedsontwikkeling.

Bereikbare stad

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bevorderen doorstroming

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto

69% (2012)

73%

75%

>75%

Zaanpeiling

Tevredenheid over openbaar vervoer

7,7 (2013)

6,7

7,9

8

Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek

Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer

45% (2012)

>45%

48%

>50%

Zaanpeiling

Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets

87% (2012)

88%

89%

>89%

Zaanpeiling

Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente

42% (2012)

40%

45%

>45%

Zaanpeiling

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

-

-

-

Veiligheid NL

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

-

-

-

Veiligheid NL

Voor de planning van een aantal grote infrastructurele projecten die momenteel ‘op de rol staan’, zoals A8-A9, Zaanbrug, en Wilhelminasluis, staat de provincie Noord Holland als opdrachtgever ‘aan de lat’. De gemeente is hierin volgend.

Het ZVVP krijgt een actualisatie/voorzetting binnen het MAAK-programma.

 

Parkeermogelijkheden

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet

10 (2012)

15

<14

10

Zaanpeiling

Hoewel verwacht wordt dat de beoogde prestatie (< 14%) voor 2017 kan worden behaald wordt de beoogde daling naar 10% in 2018 mogelijk niet bereikt. De toenemende verstedelijking zorgt er voor dat er steeds minder ruimte voor parkeren ontstaat. Nieuwe woningbouwplannen dwingen tot maatwerkoplossingen, waarbij normeringen soms moeten worden losgelaten. Noodzakelijk te nemen maatregelen zullen niet per definitie door bewoners als positief gewaardeerd worden.