Programma 4

bedragen x € 1.000

Ruimtelijke en gebiedsvoorzieningen

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

56.643

1.199

1.056

-974

500

1.781

58.424

Baten

-41.324

0

-1.749

949

0

-800

-42.124

Toevoegingen

1.635

0

1.044

0

0

1.044

2.679

Onttrekkingen

-6.511

0

-2.636

0

-500

-3.136

-9.647

Saldo

10.443

1.199

-2.285

-25

0

-1.111

9.332

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de bijstelling kapitaallasten 2017, hogere baten erfpacht, mutaties via het investeringsfonds en de afdracht algemene reserve grondbedrijf.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2017

1.199

0

1.199

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Omzetting budgetten MAAK.Zaanstad

-395

0

-395

Omzetting budgetten naar dienstproduct MAAK.Zaanstad (04.10).

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

177

-122

56

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Actualisatie Investeringsfonds 17.1 en storting in reserve Afschrijvingslasten

1.337

-1.337

0

Met deze wijziging wordt de reserve investerings fonds (IF) en de reserve afschrijvingslasten (AL) geactualiseerd.Bij de begroting 2017, mede nav de BBV wijziging dat maatschappelijk nut investeringen geactiveerd moeten worden, is besloten om projecten die gedekt worden door het IF, dit te doen mbv de reserve AL.Projecten die besloten mbv een raadsbesluit en/of reeds in uitvoering zijn worden voorde geplande jaaruitgaven vanaf 2017 (van de investering) onttrokken aan de reserve IF en gedoteerd aan de reserve AL. Zodra de projecten/investeringen in gebruik worden genomen zullen de afschrijvingslasten gedekt worden door de onttrekking uit de reserve AL voor het gelijke deel. Navolgende projecten, die bij de kadernota inhoudelijk zijn toegelicht, worden als zodanig vastgelegd: IHP, Kwaliteitsimpuls sluis, Brug Zijkanaal H, de Omzoom, Zwembad Noord, Fietsenstalling Centrum Dam en Fietsenstalling Westkant station.Uitzondering. De projecten die gedekt worden door het investeringsfonds maar geen directe (te activeren) investeringen zijn worden direct gedekt door de onttrekking uit de reserve IF (en niet door de reserve AL)

Afwikkeling budgetten Vastgoed

392

-392

0

Een aantal financiële afwikkelingen van zaken uit het verleden. Zo worden verzekeringsopbrengsten en inkomsten voor de VVE van het Zaantheater verwacht (-0,34 mln.). Nagekomen kosten hebben oa betrekking op een verkoop uit 2014 en een afgebrande sporthal. Tot slot wordt er aanvullend verkoopresultaat verwacht (-0,05 mln).

Actualisatie vastgoed

671

-671

0

Verwachting hogere verkoopopbrengsten 2017. Daar tegenover eenmalige kosten voor verkopen, eenmalige sloopkosten en beheerskosten. Als gevolg van verkoop dalen de verhuuropbrengsten. Het resterende saldo (-0,12 mln.) wordt gedoteerd aan het investeringsfonds.

Hoogspanning

90

-90

0

Inzake hoogspanningsregeling worden hiermee de projectkosten inclusief werkbudget (0,09mln.) begroot voor 2017. Het gaat om ca 25 woningen. De lasten worden gedekt vanuit de rijksregeling.

Lagere rentelasten

-519

300

-219

Door de lage rente is er een voordeel op de rentelasten wat verantwoord wordt op programma 4 en 9.

Uitwerking parkeerbeleid

135

0

135

Gemeente Zaanstad heeft haar parkeerbeleid geactualiseerd. De toenemende druk op de ruimte in de stad, de evaluatie van het huidige parkeerbeleid inclusief de wensen van de gemeenteraad zijn aanleiding voor een geactualiseerd parkeerbeleid (2016/137979). De incidentele kosten hiervoor doen zich in 2017 voor (0,1 mln.). Tevens heeft  een nieuwe aanbesteding van de controle op betaald parkeren een structureel voordeel opgeleverd (-0,08 mln). Daarentegen zijn de kosten van het handhavingssysteem toegenomen (0,08 mln.).Tenslotte is het wagenpark aangepast aan de wettelijke eisen(0,04 mln.).

Dotatie parkeervoorziening

90

-90

0

De ontvangen inkomsten voor parkeerplaatsen worden gedoteerd aan de voorziening Parkeren.

Behoud blusboot

30

0

30

Naar aanleiding van motie 88 (2015) en motie 36 (2016) zijn eenmalig middelen benodigd (0,03 mln.) voor het behoud van de blusboot.

Afdracht vanuit ARG en dotatie aan AR

0

-1.299

-1.299

Op basis van MPG 17.1 is het de verwachting dat eind 2017 de hoogte van de algemene reserve grondzaken (ARG) boven de bovengrens van 125% van het benodigde weerstandsvermogen uitkomt. Volgens deze verwachting van MPG 17.1 gaat het om een bedrag van bijna 1,3 mln. Met deze budget neutrale wijziging (programma 4 en 9) wordt het verwachte bedrag vanuit de ARG in de begroting 2017 overgezet naar de algemene reserve van de gemeente.

Verhuur maatschappelijk vastgoed

91

-380

-289

De verhuur van een buurthuis en de  nieuwe sporthal worden hiermee overgezet naar Vastgoed. Daarnaast worden ook eigenaarslasten voor deze locaties verwacht, die nog niet waren begroot (65).

Voordeel Vervoerregio Amsterdam

50

0

50

[1] Zaanstad draagt in 2017 1,50 euro per inwoner bij aan de MRA-samenwerking. Tot vorig jaar was er de bijdrage van 2,23 euro per inwoner aan de Stadsregio Amsterdam, die nu als Vervoerregio Amsterdam géén bijdrage meer vraagt. Netto draagt Zaanstad dus 73 cent per inwoner minder af, wat een voordeel geeft op programma 8 Burger en Bestuur (-0,11 mln.)   [2] De regionale samenwerking binnen de MRA krijgt vorm via deelregio's; voor Zaanstad de deelregio Zaanstreek-Waterland. De deelnemende gemeenten leveren een (financiële) bijdrage voor de coördinatietaken. Voor Zaanstad betekent dit een bijdrage voor 0,5 fte op programma 4 Ruimtelijke- en Gebiedsontwikkeling / Wonen  (0,05 mln.).   [3] Daarnaast hield de Stadsregio Amsterdam reserves aan voor de beleidsvelden Wonen en Economie. De Vervoerregio is van plan deze reserves terug te storten naar de vijftien gemeenten, met het advies de middelen te oormerken voor regionale activiteiten op de genoemde thema’s. Besluitvorming zal plaatsvinden in de Regioraad van juli 2017. Het gaat hierbij om circa 0,85 miljoen euro voor Zaanstad. Het voordeel doet zich voor op programma 8.

Inzet RAP-budget voor Vakspecialisten

0

0

0

Ten behoeve van toetsing en advisering op ruimtelijke initiatieven wordt tijdelijk extra capaciteit ingehuurd (2 stedenbouwkundigen en 1 verkeerskundige = 3 fte) die gedekt wordt uit het  RAP-budget.

Fietsenstalling Beatrixbrug

-50

0

-50

Het budget voor de fietsenstalling Beatrixbrug wordt van programma Bereikbaarheid en programma Inverdan overgeheveld naar Handhaving om een tijdelijke fietsenstalling te realiseren.

Hogere baten erfpacht

0

-304

-304

Zaanstad heeft eind 2016 grond gekocht en deze in erfpacht uitgegeven. Hierdoor moet de erfpachtcanon structureel worden bijgesteld (-0,30 mln.).

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Hembrugterrein wind- en waterdicht maken gebouw 8

500

-500

0

Als gevolg van een amendement (A) bij de begroting 2017 is 0,5 miljoen uit de ‘niet belegde, vrij inzetbare middelen om kansen te ondersteunen’ (wensenlijst Investeringsfonds) ingezet voor het wind- en waterdicht maken van gebouw 8 op het Hembrugterrein. (zie blz.25 Kadernota 2018-2021).

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Verschuiving huisvestinglasten brandweer

-1.064

949

-115

Voor de jaren 2014 t/m 2016 waren huisvestering (vastgoed) budgetten voor de brandweer (PBP) gecentraliseerd in de begroting. Met deze, over programma's heen, budget neutrale  wijziging wordt voor 2017 het budget vanuit vastgoed in het gecentraliseerde budget opgenomen. Betreft mutaties op programma 4, 7 en 9.

Bijdrage project Praatmee.zaanstad

10

0

10

Er wordt door Communicatie (programma 8) een bijdrage gedaan aan het project Praatmee.Zaanstad.nl (programma 4).

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing hoogspanningsverbinding nabij De Dikkert

80

0

80

Het college heeft besloten een onderzoeksopdracht uit te laten voeren voor een maatwerk oplossing voor appartementencomplex De Dikkert, waaronder het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de hoogspanningsverbinding. De kosten van dit onderzoek (in programma 4) worden gedekt uit het budget onvoorzien (programma 9) en wordt daardoor budgetneutraal.