Reduceren milieubelasting

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Bodem: Het aantal spoedlocaties bodemverontreiniging als percentage van het totaal aantal bodemlocaties

37% (2011)

1%

1%

Gemeentelijke registratie

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s

24% (2009)

10%

7%

7%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen

6% (2009)

1%

2%

2%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken

8% (2009)

4%

3%

3%

Zaanpeiling

Het aantal geur gehinderde woningen dat voldoet aan de streefkwaliteit (meetfrequentie van eens per vijf jaar)

-

12%

12%

Gemeentelijke registratie

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s:

De Zaanpeiling geeft een toename te zien van de ervaren hinder van het lawaai van auto’s. In het dit jaar op te stellen Actieplan Geluid zal hier aandacht aan worden besteed en zullen waar mogelijk maatregelen worden opgenomen om de geluidhinder te beperken. Daarbij moet bedacht worden dat een toename van het aantal woningen (MAAK.Zaanstad) met een daarmee samenhangende toename van het autoverkeer extra inspanningen met zich mee zal brengen om de hinder terug te dringen.

De subsidieregeling Zaans Lood voor particuliere woningeigenaren is in mei vastgesteld. Voor de implementatie van het geurbeleid geldt dat de vergunningen van de meeste geurrelevante bedrijven zijn of worden geactualiseerd, waardoor een verbetering van de geursituatie ontstaat.

Zaanstad klimaatneutraal

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

De hoeveelheid uitgestoten kton  CO₂

740 (2009)

670

655

0

www.energieinbeeld.nl

Aantal aansluitingen met zonne-opwekking

1.300

2.300

2.000

20.000

www.energieinbeeld.nl

Hernieuwbare elektriciteit ( % elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

-

In mei heeft de gemeente Zaanstad de intentieovereenkomst ‘Warmtenet’ ondertekend, dit is voor Zaanstad een belangrijke besluit geweest.

De gemeente Zaanstad heeft samen met 39 partijen de Green Deal Experimenten Aardgasloze Wijken ondertekend. De Green Deal is ervoor om bij de uitvoering van duurzame initiatieven waar bedrijven, overheden en burgers tegen aan lopen, de barrières weg te nemen. Green Deal inspireren anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven.

Rond het zomerreces wordt het voorstel ‘Zaanse Groene’ verwacht. Dit is een lokaal handelsplatform voor lokaal opgewekte duurzame energie.

Hergebruik grondstoffen

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval

40%

45%

50%

75%

Sorteeranalyses en afvalmonitor

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner (0 meting in 2014)

-

-

-

CBS

De besluitvorming van het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan in de raad vindt naar verwachting in juni plaats. De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is een belangrijke stap in het halen van de doelstelling.

Dierenwelzijn

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het aandeel van de aangeboden dieren dat wordt opgevangen door het dierenasiel dan wel de vogelopvang

100%

100%

100%

100%

Organisatie Dierenasiel en Vogelopvang