Programma 5

bedragen x € 1.000

Milieu en duurzaamheid

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

22.561

9

830

0

0

839

23.400

Baten

-19.160

0

-204

0

0

-204

-19.364

Toevoegingen

3.182

-1

0

0

0

-1

3.181

Onttrekkingen

-2.724

0

-510

0

-125

-635

-3.359

Saldo

3.859

8

116

0

-125

-1

3.858

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op actualisatie klimaat, actualisatie bodembeheer, het luchtkwaliteitsplan en verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds meicirculaire 2017

-1

0

-1

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein, en diverse decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). De toe- of afname hiervan wordt het accres genoemd. Uit de  meicirculaire 2017 blijkt dat het accres over 2017 hoger is dan voorzien. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Bij de miljoenennota 2017 werd nog uitgegaan van een inflatie van 0,6%, in de voorjaarsbesluitvorming is dit opgelopen naar 1,6%. Naast het accres zijn ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen gestegen waardoor het financiële beeld verbetert (-1.561).Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake geweest van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming. Zie de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Bijstelling kapitaallasten 2017

9

0

9

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

256

-164

92

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Onttrekking reserve ZMOP II Fysiek

196

-196

0

De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen luchtkwaliteitsplan en A8 geluidsonderzoek bewoners worden gedekt uit de bestemmingsreserve. Deze onttrekking was voor 2017 nog niet begroot.

Actualisatie klimaat

536

-536

0

Voor de uitvoering van de Zaanse Energie Agenda is naast ontvangen subsidies (-0,04 mln.) een hogere onttrekking (-0,50 mln.) nodig uit het duurzaamheidsfonds dan oorspronkelijk geraamd in de begroting. De totale onttrekking komt hiermee op 1,32 mln. De hogere onttrekking wordt mede veroorzaakt door de extra inspanningen op aardgasloos. De ontwikkelingen van het warmtenet en Zaanse Groene zijn complexer dan gedacht om partijen bij elkaar te brengen. Tot slot is extra inzet van communicatie benodigd  voor project Zaanse Groene voor de onderdelen wonen en warmtenet en voor overige projecten.

Bijdrage Omgevingsdienst

50

0

50

Ten behoeve van de verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied door herverdeling budget als gevolg van het effect van prestatie gericht financieren zijn extra middelen benodigd (0,05 mln.).

Actualisatie bodembeheer

-183

183

0

De kosten van het project Diffuus lood zijn naar beneden bijgesteld. Er is gekozen om in eerste instantie de pilot af te ronden alvorens het nieuwe onderzoek op te starten. Dit heeft verder geen effect op de totale planning van de uitvoering van het programma. Verder zullen er naar verwachting minder subsidieaanvragen zijn dan begroot.

Coördinator Circulaire Economie

-25

0

-25

Met het vaststellen van "Circulaire economie" is besloten om een coördinator aan te stellen. De kosten hiervan worden gedekt uit het programma grondstoffenrotonde (0,02 mln.).

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad

0

-125

-125

De basiskwaliteit van de bestaande woningvoorraad moet op orde zijn. Het beleid voor funderingsproblematiek wordt daarom geïntensiveerd. De inzet is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. Vanwege de maatschappelijke noodzaak en als de markt dit niet oppakt, zal de gemeente instrumenten inzetten om een kwaliteitsslag, op meerdere fronten, mogelijk maken. Er wordt ingezet op het invlechten van het langer zelfstandig wonen. En invlechting van de klimaataanpak bij de dossiers Wonen kent hierbij een eerste stap. Beleidsveld Wonen voert activiteiten uit ter verdieping van de bestaande woningvoorraad. De kosten hiervoor worden deels gedekt uit de reserve Duurzaamheidsfonds / Zaans Energie Agenda. De raad heeft dit besluit inmiddels bekrachtigd. Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van dat besluit binnen programma 5 en 6).