Kwaliteit openbare ruimte

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

De waardering van de burger voor het onderhoud van de openbare ruimte.

6,0 (2010)

6,2

6,3

6,7

Zaanpeiling

Percentage bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte

45% (2010)

55%

60%

65%

Zaanpeiling

Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte doorstroomt naar regulier werk

2015 is nulmeting

54

35

40

Gemeentelijke registratie

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval (rapportcijfer 1-10)

6,3 (2013)

7,4

6,0

6,0

Meting bureau CREM

Aantal nieuwe maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de openbare ruimte

53 (2015)

70

50

50

Gemeentelijke registratie

Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan

89%

90%

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.

151 (2015)

155

80

80

Gemeentelijke registratie

Vervanging in de openbare ruimte

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Areaal verhardingen dat  wordt vervangen

Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014

227.971 m2

267.000 m2

267.000 m2

Gemeentelijke registratie

Percentage realisatie investeringen openbare ruimte

100%

91%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Er wordt geprognosticeerd dat eind 2017 100% van de beschikbare middelen voor vervanging van de openbare ruimte besteed zijn. Daarmee worden de middelen optimaal benut om de geplande onderhoudsinvesteringen te realiseren. Vooralsnog blijft de vervanging van de wegen achter bij de verwachting. Hierop zal worden bijgestuurd door projecten van komende jaren naar voren te halen.

Inzameling afval- en regenwater

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderhoud riolering

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Areaal geïnspecteerd riool

Is nieuwe indicator

19.500 m

31.000 m

fluctueert

Gemeentelijke registratie

Vervanging riolering

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Areaal riolering dat wordt vervangen

25.280 m (2011)

17.460 m

15.000 m

15.000 m

Gemeentelijke registratie

Percentage realisatie investeringen riolen

n.v.t.

86%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Verwacht wordt dat eind 2017 de prestatie ten aanzien van het vervangen van de riolering wordt gehaald. Om de doelstelling van het vervangen van 15 km aan riolering te realiseren, zijn er minder financiële middelen nodig. Deels wordt dit veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen en doordat vaker dan gepland gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de riolering te relinen. Met dit relinen wordt de levensduur van de riolering verlengd zonder dat hiervoor de weg hoeft te worden open gebroken.

Voorzieningen uitvaart

Fundering

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het aantal verbeterde funderingen van particuliere woningen

n.v.t.

110

150

300

Gemeentelijke registratie

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Funderingsrisico's en herstel

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage projecten openbare ruimte dat zonder hoge meerkosten (binnen norm) is gerealiseerd

Is nieuwe indicator

100%

90%

100%

Gemeentelijke registratie

In 2016 is de verwachting uitgesproken dat begin 2017 een landelijk fonds voor funderingsherstel operationeel zal zijn. Een groot deel van de particuliere huiseigenaren die nu geen financiering kunnen krijgen, kunnen dan hier terecht. Aan deelnemende gemeenten wordt een forse financiële bijdrage gevraagd. Door de intensieve besprekingen en afstemming over de financiële en juridische aspecten van het fonds, zal het fonds op z’n vroegst  per 1 juli 2017 operationeel zijn. Hierover vindt besluitvorming plaats. Eerder is wel de ambitie hiertoe uitgesproken en hiervoor zijn ook middelen in de begroting opgenomen.

Markten en kermissen

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Kermissen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Het aantal kermissen in Zaanstad dat wordt georganiseerd

n.v.t.

3

3

3

Gemeentelijke registratie

Recreatieve mogelijkheden

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Tevredenheid bezoekers recreatiegebieden

n.v.t.

nog niet bekend

7,0

7,0

Recreatiemonitor RAUM en Twiske

Bezoekersaantallen Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske

1,45 miljoen

nog niet bekend

1,75 miljoen

1,75 miljoen

Recreatiemonitor RAUM en Twiske

Bezoekersaantallen accommodaties NME

154.000

157.500

155.000

155.000

Opgave stichting NME

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Natuur- en milieueducatie

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal lespakketten dat is verstrekt

n.v.t.

32.000

25.500

25.500

Opgave stichting NME