Veiligheid

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit

3.883 (2013)

3.588

3.750

3.700

Driehoeksmonitor

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,0 (2015)

-

-

-

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,4 (2015)

-

-

-

CBS

Diefstallen uit woningen per 1000 inwoners

2,7 (2015)

-

-

-

CBS

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

7,5 (2015)

-

-

-

CBS

Het aantal diefstallen uit woningen vertoont in 2017 een stijgende trend. In samenwerking tussen de driehoekspartners (gemeente, politie en justitie) vinden gerichte acties plaats om dit tegen te gaan. Bewoners worden actief geïnformeerd over preventieve maatregelen die zij kunnen treffen en hoe zij melding kunnen maken van verdachte situaties.

Voorbereiding calamiteiten

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Crisisbeheersing is kwalitatief op orde

n.v.t.

kwalificatie 'voldoende'

Kwalificatie 'goed'

Kwalificatie ‘goed’ (2017)

Eigen evaluatie op daadwerkelijke calamiteiten in Zaanstad en jaarlijkse systeemtest door landelijk bureau.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ramp- en crisisbestrijding

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage medewerkers gemeentelijke kolom met een rol in de crisisorganisatie dat deelneemt aan opleidings- en trainingsprogramma van de VrZW

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Evalueren van GRIP-situaties en oefeningen

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Openbare orde

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage evenementen op de evenementenkalender met risicoklasse C t/m E, waarbij openbare orde en veiligheid een integraal onderdeel is bij vergunningsverlening

n.v.t.

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Toezicht en handhaving

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Het uitvoeren van het handhavingsprogramma

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet

120 (2014)

172

120

120

Gemeentelijke registratie

Aantal meldingen bouwen en RO, horeca, APV, openbare ruimte (handhaving) en parkeren

669

1.161

550

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Aantal keren dat bestuursdwang is opgelegd bij funderingsherstel

5 (2014)

1

5

5

Gemeentelijke registratie

Aantal gemonitorde bouwblokken m.b.t. zakkingsgedrag fundering

1.762 (2013)

3.582

4.400

4.000

Gemeentelijke registratie

Doordat de (externe, commerciële) beschikbaarheid van meetploegen is afgenomen, zijn prioriteiten gesteld in de monitoring van bouwblokken. De verwachting is bijgesteld van 4.400 naar 3.750. Hierbij worden geen concessies gedaan aan veiligheid.

Toezicht op vaarwegen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal boten dat wordt gecontroleerd en aangesproken op snelheid

n.v.t.

88

275

300

Gemeentelijke registratie

Aantal gecontroleerde schepen op aanwezigheid reddingsmateriaal

n.v.t.

29

75

75

Gemeentelijke registratie

Afwikkeling scheepvaartverkeer

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bediening bruggen en sluizen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Beroepsvaart wordt binnen twee uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid

n.v.t.

98%

96%

100%

Gemeentelijke registratie