Programma 7

bedragen x € 1.000

Veiligheid en handhaving

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

19.121

-279

935

252

-83

825

19.946

Baten

-1.276

0

-435

0

0

-435

-1.711

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

0

Saldo

17.845

-279

500

252

-83

390

18.235

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de verschuiving huisvestingslasten brandweer, het rekeningresultaat van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW)en funderingsherstel 2017.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Rekeningresultaat en vrijval VrZW

-300

0

-300

Gemeente Zaanstad ontvangt voordelig rekeningresultaat van de VrZW over boekjaar 2016 welke niet in de begroting was voorzien (0,19 mln.). Tevens vindt er, door eerder vertrek van een voormalig werkneemster, een vrijval van de reserve voor de dekking van de hogere salariskosten plaats (0,11 mln.). Deze reserve was na de regionalisering aan VrZW overgedragen.

Bijstelling kapitaallasten 2017

11

0

11

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Gemeentefonds meicirculaire 2017

9

0

9

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein, en diverse decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). De toe- of afname hiervan wordt het accres genoemd. Uit de  meicirculaire 2017 blijkt dat het accres over 2017 hoger is dan voorzien. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Bij de miljoenennota 2017 werd nog uitgegaan van een inflatie van 0,6%, in de voorjaarsbesluitvorming is dit opgelopen naar 1,6%. Naast het accres zijn ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen gestegen waardoor het financiële beeld verbetert (-1.561).Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake geweest van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming. Zie de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

489

-35

454

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Plan Aanpak Poelenburg en Peldersveld

66

0

66

Op 28 februari 2017 is het Plan van Aanpak Poelenburg en Peldersveld vastgesteld. Hierin is opgenomen, dat zowel in 2017 als 2018 kosten gedekt worden uit de reserve Wijkactieplan Poelenburg (0,28 mln.).Daarnaast is besloten om:- In de wijken Poelenburg en Peldersveld vanaf 2 jaar, in plaats van 2,5 jaar, voorschools aanbod te bieden aan peuters met risico op taalachterstand. Het bedrag van 0,60 mln. in het raadsbesluit was gebaseerd op heel Zaanstad. De pilot heeft betrekking op de wijken Poelenburg en Peldersveld. Hiervoor is 0,15 mln. in 2017 en 0,20 mln. in 2018 nodig.- Extra in te zetten (0,10 mln.) op capaciteit voor de handhaving van en voorlichting over het correct aanbieden van vuil in Poelenburg en Peldersveld voor de duur van 2 jaar (2017 en 2018).

Funderingsherstel 2017

400

-400

0

De afdeling Gebruikstoezicht geeft aan dat er dit jaar voor een 10 tal woningen kosten voor funderingsherstel onder bestuursdwang zullen plaatsvinden (0,40 mln.). De hiervoor gemaakte kosten onder bestuursdwang worden bij de betreffende woningeigenaren teruggevorderd (-0,40 mln.).

Data-analisten

-20

0

-20

Door de directie is besloten dat de twee aangetrokken data-analisten door de gehele organisatie mede gefinancierd zullen worden. Door het Maatschappelijk domein wordt 0,07 mln. (via verrekening) en door Bedrijfsvoering & Dienstverlening wordt 0,03 mln. bijgedragen (betreft mutaties programma 7 en 9).

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Ondermijning

-83

0

-83

De aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning is een van de vier prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018. Zaanstad heeft voor criminele netwerken een gunstige ligging. Het programma Ondermijning Zaanstad sluit aan bij de landelijke aanpak ondermijning, is eenrandvoorwaarde voor het Actieplan Poelenburg en Peldersveld en wordt in nauwe afstemming met Amsterdam en RIEC-partners uitgevoerd.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Verschuiving huisvestinglasten brandweer

254

0

254

Voor de jaren 2014 t/m 2016 waren huisvestering (vastgoed) budgetten voor de brandweer (PBP) gecentraliseerd in de begroting. Met deze, over programma's heen, budget neutrale  wijziging wordt voor 2017 het budget vanuit vastgoed in het gecentraliseerde budget opgenomen. Betreft mutaties op programma 4, 7 en 9.

Sectoroverstijgend budget t.b.v algemene activiteiten 2017

-2

0

-2

Het sectoroverstijgende budget onder directie zal aangewend worden voor de dekking van algemene activiteiten ten behoeve van de sectoren (bijdrage vanuit programma 7 en 8).