Programma 8

bedragen x € 1.000

Burger en bestuur

Begroting

Autonome ontwikke-lingen

Beleidsbij-stellingen

Herschik-king

Besluit Pre Prioritair

Totaal mutaties Burap

stand na Burap

Lasten

63.992

-26

296

0

0

270

64.262

Baten

-10.465

0

-606

0

0

-606

-11.071

Toevoegingen

2.293

0

533

0

0

533

2.826

Onttrekkingen

-639

0

-383

0

0

-383

-1.022

Saldo

55.181

-26

-160

0

0

-186

54.995

De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de transitie DIV functie, bijstelling bouwleges 2017 in verband met lager effect economische groei op bouwaanvragen als verwacht en het voordeel vervoerregio Amsterdam.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2017

-26

0

-26

De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Omzetting reserve Groot Onderhoud Facilitair in voorziening

383

-383

0

De reserve groot onderhoud facilitair (0,38 mln.) wordt omgezet in een voorziening groot onderhoud facilitair. Er is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld door Bureau Koeters. Aan de voorziening zal een jaarlijks 0,15 mln. worden gedoteerd vanuit het exploitatiebudget facilitaire zaken.

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

152

43

195

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

ICT dienstverlening aan Veiligheidsregio

0

-97

-97

Op grond van de ICT-dienstverleningsovereenkomst 2017 met de  Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland worden baten begroot (bijna -0,10 mln.).

Helpdesk: materieel budget omzetten in capaciteit

-108

0

-108

Er is 2,78 fte ICT helpdesk medewerkers in dienst genomen waarvoor de salarisbegroting dient te worden opgehoogd. Eerder werden deze werkzaamheden uitbesteed.

Transitie DIV functie

306

0

306

Gevolgen van de digitalisering en automatisering hebben hun weerslag op werkprocessen en benodigde arbeidscapaciteit voor het archiveren van poststukken. In het ontwikkelplan DIV zijn deze gevolgen vertaald naar een actieplan en een bezettingsplan voor de komende jaren. Om dit plan te realiseren zijn we afhankelijk van de snelheid van digitaliseren van verschillende complexe werkprocessen. De huidige afdeling DIV bestaat uit 31 fte. De formatie bij de nieuwe afdeling KCC Post & Archiefzaken zal in 2020 teruggebracht worden naar 14 fte.

Bijstelling bouwleges 2017

0

400

400

De instroom van projecten is gestegen vanaf 2014. Van 1000 aanvragen in 2014, naar 1100 aanvragen in 2015, naar 1200 aanvragen in 2016. De verwachting voor dit jaar is 1300 aanvragen. Dit jaar is ook een stijging van aantal vooroverlegaanvragen met 20% te zien. Dit levert wel veel werk op, maar (nog) geen bouwleges. Verder is steeds meer interne en externe afstemming en maatwerk nodig om de steeds complexere dossiers af te handelen.  In dit begrotingsjaar zijn de opbrengsten voor de bouwleges met 0,75 mln. verhoogd. Op dit moment zien we dat de realisatie van deze woningen en dus ook de aanvragen doorschuiven naar 2018 en 2019. Verder worden dit jaar minder grote aanvragen van maatschappelijke instellingen zoals sportgebouwen en onderwijsinstellingen verwacht. De planning gaf anders aan. Om bovenstaande redenen worden de bouwleges in de burap bijgesteld (0,40 mln.).

Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringen en grondexploitaties

200

0

200

Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten via een opslag op de gerealiseerde gewerkte uren. Vanaf de begroting 2015 bedraagt deze toeslag 32 euro per uur. In 2017 zien we dat er minder uren worden gemaakt voor de investeringsprojecten (ingenieursbureau), waardoor er een nadeel ontstaat (0,20 mln.).Oorzaken hiervoor zijn:- Er is een te hoog aantal uren geraamd op investeringsprojecten in 2017.- Medewerkers werken aan de programma begroting in plaats van aan investeringsprojecten, omdat daar ook krapte is qua capaciteit. Daar mag niet gerekend worden met de genoemde opslag per uur.

Vrijval WW-budget

-150

0

-150

Als gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt wordt naar verwachting minder uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen waarvoor Zaanstad eigen risicodrager is (-0,15 mln.).

Huismeesters: omzetten capaciteits- in materieel budget

55

0

55

Tot dit jaar had Zaanstad eigen huismeesters in dienst. Deze activiteit wordt nu uitbesteed aan Eurest. Daarom wordt capaciteitsbudget omgezet in materieel budget.

Voordeel Vervoerregio Amsterdam

-110

-850

-960

[1] Zaanstad draagt in 2017 1,50 euro per inwoner bij aan de MRA-samenwerking. Tot vorig jaar was er de bijdrage van 2,23 euro per inwoner aan de Stadsregio Amsterdam, die nu als Vervoerregio Amsterdam géén bijdrage meer vraagt. Netto draagt Zaanstad dus 73 cent per inwoner minder af, wat een voordeel geeft op programma 8 Burger en Bestuur (-0,11 mln.)   [2] De regionale samenwerking binnen de MRA krijgt vorm via deelregio's; voor Zaanstad de deelregio Zaanstreek-Waterland. De deelnemende gemeenten leveren een (financiële) bijdrage voor de coördinatietaken. Voor Zaanstad betekent dit een bijdrage voor 0,5 fte op programma 4 Ruimtelijke- en Gebiedsontwikkeling / Wonen  (0,05 mln.).   [3] Daarnaast hield de Stadsregio Amsterdam reserves aan voor de beleidsvelden Wonen en Economie. De Vervoerregio is van plan deze reserves terug te storten naar de vijftien gemeenten, met het advies de middelen te oormerken voor regionale activiteiten op de genoemde thema’s. Besluitvorming zal plaatsvinden in de Regioraad van juli 2017. Het gaat hierbij om circa 0,85 miljoen euro voor Zaanstad. Het voordeel doet zich voor op programma 8.

Invulling restant taakstelling leidinggevenden

0

0

0

Met deze begrotingswijziging wordt de restant taakstelling leidinggevenden structureel ingevuld.

Invulling taakstelling bedrijfsvoering

179

0

179

De taakstelling bedrijfsvoering wordt in in 2018 en verder ingevuld door besparingen op administratieve functies. Dit is mogelijk door verdere digitalisering en doelmatiger inrichten van processen. Doordat effecten op maatregelen langer op zich laten wachten wordt de taakstelling op bedrijfsvoering pas in 2020 volledig ingevuld.

Omzetten budget Integriteit in capaciteit

-78

0

-78

Integriteitsvraagstukken werden voorheen uitbesteed aan derden, maar worden tegenwoordig intern uitgevoerd. Daarom wordt materieel budget voor integriteit structureel omgezet in capaciteitsbudget (34 uur Adviseur III).

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

0

-102

-102

In deze budgettair neutrale wijziging worden een reeks stelposten m.b.t. personeel omgezet in formatie. De formatie wordt uitgebreid met een toezichthouder kwaliteit WMO (0,10 mln.). De kosten worden gedekt uit Slim Investeren.  De formatieve effecten van het nieuwe contract met de OVER-gemeenten m.b.t. de Participatiewet worden in de begroting verwerkt. Tenslotte bevat de wijziging een reeks technische correcties.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Sectoroverstijgend budget t.b.v algemene activiteiten 2017

-5

0

-5

Het sectoroverstijgende budget onder directie zal aangewend worden voor de dekking van algemene activiteiten ten behoeve van de sectoren (bijdrage vanuit programma 7 en 8).

Verplaatsing Lias budget

15

0

15

De kosten voor het abonnement Lias software zullen met ingang van 2017 uit het ICT-budget betaald worden. Betreft een budgetverschuiving tussen programma 8 en 9.

Bijdrage project Praatmee.zaanstad

-10

0

-10

Er wordt door Communicatie (programma 8) een bijdrage gedaan aan het project Praatmee.Zaanstad.nl (programma 4).