Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.

83%

80%

80%

83%

Zaanpeiling

De Zaanpeiling resultaten zijn in december bekend, een tussentijdse meting vindt niet plaats.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samen Zaans Evenwicht realiseren

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken

12% (2010)

12%

15%

15%

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal)

5,9 (2012)

5,8

6,2

6,2

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal)

5,6 (2012)

5,5

6

6

Zaanpeiling

De Zaanpeiling resultaten zijn in december bekend, een tussentijdse meting vindt niet plaats.

Verminderen regeldruk

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners

6,9 (2012)

6,8

7,0

7,0

Gemeentelijke registraties

Percentage ingetrokken bezwaren na contact

30% (2013)

34%

40%

50%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften

57% (2013)

30%

30%

20%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft

74% (2013)

70%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft

95% (2013)

95%

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft

87% (2013)

88%

85%

85%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk  domein dat na beroep in stand blijft

92% (2013)

95%

92%

92%

Gemeentelijke registratie

Aantal klachten per 1000 inwoners

4,0 (2014)

4,0

4,0

4,0

Gemeentelijke registratie

Het aantal bezwaren en beroepen blijft nagenoeg constant. Het aantal beroepen bedraagt twintig procent van het aantal bezwaarschriften. Dat betekent dat de bezwaarprocedure de filterfunctie zoals die ook bedoeld is, vervult.  Het percentage ‘aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften’ gaat net niet gehaald worden. Ondanks constante inzet op de informele methode - waarin de medewerker contact opneemt met de bezwaarmaker en het besluit telefonisch of in een informeel gesprek toelicht - geven verschillende bezwaarmakers toch aan een hoorzitting en/of een beslissing op bezwaar te willen. Deze keuze is en blijft aan de bezwaarmakers en is niet op andere manieren te beïnvloeden.

Transparante besluitvorming en informatie

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

6,7

7,3

7,5

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

6,9

7,3

7,5

Zaanpeiling

De Zaanpeiling resultaten zijn in december bekend, een tussentijdse meting vindt niet plaats.

Gemeentelijke dienstverlening

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis

nb: nieuwe indicator

73%

75%

80%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat tevreden is over de eerstelijns-afhandeling van telefonische vragen

nb: nieuwe indicator

46%*

65%

80%

Zaanpeiling

De Zaanpeiling resultaten zijn in december bekend, een tussentijdse meting vindt niet plaats.

De actualisatie uitvoeringsprogramma visie op dienstverlening 2017 is begin van dit jaar aangeboden aan het college en de raad.

In de tevredenheidsmeting 2016 over het ‘percentage inwoners dat tevreden is over de eerste-lijns-afhandeling van telefonische vragen’ is 46% tevreden/zeer tevreden (dit cijfer is opgenomen in de begroting), 40% neutraal en 14% ontevreden/zeer ontevreden, 86% is positief. De Zaanpeiling brengt in algemene lijnen de meningen van de bevolking in beeld en is niet bedoeld als diepgaand klanttevredenheidsonderzoek. Omdat er wel behoefte is aan een klanttevredenheidsonderzoek (zie motie 134) wordt sinds november 2016 maandelijks de klanttevredenheid van de telefonische ingang gemeten. Inwoners gaven het klantcontact in 2016 een 7,5 als waarderingscijfer. Voor 2017 gaven inwoners tot en met mei een waarderingscijfer van 7,9.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Digitaal behandelen van vergunningen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage vergunningen dat binnen drie weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% (2014)

60%

65%

75%

Gemeentelijke registratie

Toegankelijkheid digitale dienstverlening

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen

63% (2010)

74%

70%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.

63% (2013)

72%

70%

68%

Gemeentelijke registratie

Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 1 voor www.zaanstad.nl

100% (2014)

80%

100%

100%

Externe audit

Digitaal behandelen van aanvragen

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage digitale aanvragen bij producten uit de basisregistratie personen

25% (2014)

55%

65%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% (2010)

79%

60%

60%

Gemeentelijke registratie

In het najaar start een communicatiecampagne om de mogelijkheden om digitaal aanvragen te doen onder de aandacht te brengen en stimuleert dat meer inwoners hun overheidszaken gaan regelen via het hoofdportaal www.zaanstad.nl.

Onderhouden en digitaal ontsluiten Zaanse historie

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Ontsluiten archieven Zaanse oudheidkundige verzameling

0% (2015)

50%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Digitaliseren bouwvergunningen

0%

-

20%

100%

Digitaal gemeentearchief

De begroting op de prestatie-indicatoren wordt niet geheel gerealiseerd. De vertraging wordt veroorzaakt doordat bij het maken van de planning verwacht was voort te kunnen bouwen op de oorspronkelijke ordening van het materiaal, maar deze blijkt helaas in veel gevallen niet betrouwbaar te zijn.

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

Prestatie indicatoren

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Prognose 2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

74%

82%

85%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage incidentele subsidies dat binnen de termijn is afgehandeld

73%

88%

93%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage WOB-verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld

74% (2014)

85%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverlening

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Goed

Externe audits

Algemeen bestuur